SARA B-SAFER som riskbedömningsinstrument

DSpace Repository

SARA B-SAFER som riskbedömningsinstrument

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SARA B-SAFER som riskbedömningsinstrument
Author Hallenheim, Martina
Date 2013
English abstract
This study aims to appose if the SARA B-SAFER are successful as a risk-assessment tool and if the crime development for spousal against women have risen or declined between the years 2000-2012. Kalmar Police County and Södertörn Manor are participating and statistics over crimes for spousal violence against women are studied in these areas. The material for the study is earlier research and statistics from Brottförebyggande rådet (BRÅ). The result in the study show that the crimes for spousal violence against women have increased but lay on a stable level. Further there is a complexity about SARA as a risk-assessment tool, when it seems to work on a predictive level, but not as much on a preventive stage, as wishes. The predictive factor on SARA can explain the increased numbers of crimes.
Swedish abstract
Studien är en källstudie vars syfte är att undersöka huruvida SARA B-SAFER fungerar som riskbedömningsinstrument och om brottsutvecklingen för våld mot kvinnor i nära relationer har ökat eller minskat under tidsperioden, åren 2000-2012. Urvalet för studien är Kalmar polismyndighet och Södertörn polismästardistrikt. Underlaget för studien är tidigare forskning från hur Polisen har arbetat med SARA B-SAFER och offentlig statistik på antalet anmälda brott från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Resultaten i studien visar på en ökning av antalet anmälda brott för våld mot kvinnor i nära relationer, samtidigt som anmälningarna ligger på en förhållandevis jämn nivå. Vidare indikerar studien på att det finns en komplexitet kring SARA B-SAFER som riskbedömnings-instrument, då det finns indikationer på att instrumentet har en prediktiv validitet. Åtgärder för att skydda brottsoffren hamnar i skymundan och SARA B-SAFER fungerar då inte preventivt, vilket kan förklara antalet ökade anmälningar för att instrumentet predicerar rätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Kalmar polismyndighet
Polisen
riskbedömningsinstrument
riskbedömningar
SARA-modellen
Södertörn polismästardistrikt
våld mot kvinnor i nära relationer
Kalmar Police County
The Police
risk-assessment tools
risk-assessment
SARA B-SAFER
SARA-model
Södertörn Manor
spousal violence against women
Handle http://hdl.handle.net/2043/16660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics