Talet om barn och barns lärande i samband med förskolans pedagogiska dokumentation

DSpace Repository

Talet om barn och barns lärande i samband med förskolans pedagogiska dokumentation

Details

Files for download
Icon
Pedagogisk dokume ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Talet om barn och barns lärande i samband med förskolans pedagogiska dokumentation
Author Necevska, Julia
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Julia Necevska (2013). Talet om barn och barns lärande i samspel. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med denna studie har varit att undersöka diskurser kring barns lärande som framträder i samband med pedagogisk dokumentation. I anslutning till syftet har jag formulerat följande frågeställning: Hur ser ”talet om” barn och barns lärande ut? Vilka barn framträder i arbetet med pedagogisk dokumentation? Studien är inspirerad av diskursanalytisk teori och metod, vilket innebär att jag har försökt hitta mönster i informanternas sätt att tala i arbetet med pedagogisk dokumentation. Undersökningen bygger på intervjuer, observationer, pedagogiska diskussioner och texter gjorda lärare i samband med den pedagogiska dokumentationen från tre olika förskolor. Resultatet visar att lärarna, både genom tal och genom handling, talar om barnen utifrån tre olika diskurser i samband med pedagogisk dokumentation. I lärares tal framträder således det sociala barnet, barnet i projektet och det kompetenta barnet. Denna studie visar emellertid att det finns motstridigheter i lärares tal om det dokumenterade barnet. Å ena sidan framträder ett kompetent barn som tilldelas ansvar, å andra sidan fråntas barnet ansvaret på grund av att det behöver tillgodogöra sig andra kompetenser. Nyckelord: diskurs, lärande, makt, pedagogisk dokumentation
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject diskurs
lärande
makt
pedagogisk dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16661 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics