Möjligheter och hinder med stora klasser

DSpace Repository

Möjligheter och hinder med stora klasser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheter och hinder med stora klasser
Author Ekholst, Josefine ; Hedlund, Linnéa
Date 2013
Swedish abstract
”Möjligheter och hinder med stora klasser, Att arbeta mot elevernas lärande oberoende på klassens storlek-Opportunities and obstacles with large classes, Working toward student learning independent of class size ”- ett examensarbete av Josefine Ekholst och Linnéa Hedlund. En av riksdagens idag viktigaste frågor är huruvida dagens skolklasser är för stora eller ej, för att bedriva undervisning som bidrar till att kunskapsmålen uppfylls. Detta blir väsentligt för oss då vi som blivande lärare kommer att bedriva vårt arbete i dessa klasser. Valet av ämne för studien kändes därför intressant och nödvändigt. Syftet med studien är att- belysa hur pedagogerna resonerar kring gruppstorlek och dess påverkan på verksamhetens kvalitet. För att få svar på frågeställningar till studien har vi genomfört en intervju, observation samt enkätinsamling och för att analysera den insamlade empirin har vi utgått från relevanta teorier och tidigare forskning. Med grund i ramfaktorteorin, har vi tittat på vilka olika bidragande faktorer som finns i skolan, vilka rör elevernas utveckling och lärande. Studien är gjord på en låg-och mellanstadieskola i en mellanstadieklass. Där resultatet visar att klassens storlek i antal inte har någon större betydelse utan att alla elever är olika. Lärarens egenskaper, ledarroll, metoder och relation till eleverna är mer avgörande i arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject klasstorlek
ledarroll
ledarskap
metoder
relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics