SVA, så fel man kan ha

DSpace Repository

SVA, så fel man kan ha

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SVA, så fel man kan ha
Author Månsson, Caroline ; Sunesson, Mathilda
Date 2013
Swedish abstract
Valet vi gjorde gällande undersökningsområde grundar sig i att vi båda kommer att vara verksamma pedagoger i en miljö där flerspråkighet förekommer. Vårt syfte med studien var att undersöka hur man i grundskolan arbetar både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen för elever med SVA. Vi ville också undersöka vikten av meningsfulla lärandesituationer samt betydelsen relationen har mellan läraren och eleven. För att uppnå detta syfte mötte vi klasslärare, SVA lärare och rektorer och tog del av deras erfarenheter, upplevelser och tankar kring ämnet. Resultatet som framkommit är tydligt, det saknas tid, pengar och kunskaper inom ämnet SVA. Klasslärarna har för lite kompetens inom ämnet, kommunen avsätter för lite pengar och tiden är för knapp. Rektorerna har liknande visioner inför framtiden, de vill att kommunen ska öppna ögonen och inse att behovet av SVA undervisning är stort och ständigt ökar. Sammanfattningsvis fick vi en bild av hur undervisningen i SVA kan se ut i skolan och genom tidigare forskning fick vi en vision om hur den bör se ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
integrerad undervisning
meningsfullt lärande
SVA- undervisning
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/16666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics