Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola
Author Al-Harthi, Sarah
Date 2013
English abstract
This study deals with language development of multilingual children in preschool from a sociocultural perspective. The purpose of this study is to investigate teachers' attitudes and practices in preschool for working language development of multilingual children. The study is a case study with a qualitative methodology, where six teachers were interviewed at a nursery school where the majority of children are multilingual. The empirical material is analyzed from a sociocultural perspective on language learning and language development, using the concepts of interaction, the proximal development zone and artifacts. The teachers expressed a positive view of multilingualism in preschool and felt it was important to use all the everyday situations in order to develop children's language by conversing much with the kids. The teachers used various tools/artifacts to support kids in their language development including through the use of characters, images, music and narration.
Swedish abstract
Den här undersökningen handlar om språkutveckling med flerspråkiga barn i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i förskolan för att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn. Studien är en fallstudie med kvalitativt metodval, där sex pedagoger intervjuats på en förskola där majoriteten av barnen är flerspråkiga. Det empiriska materialet analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv på språkinlärning och språkutveckling, med hjälp av begreppen interaktion, den proximala utvecklingszonen och artefakter. Pedagogerna uttryckte sig positivt till flerspråkighet i förskolan och ansåg att det var viktigt att använda alla vardagliga situationer för att utveckla barnens språk genom att samtala mycket med barnen. Pedagogerna använde sig av olika redskap/artefakter för att stötta barnen i deras språkutveckling bland annat genom att använda tecken, bilder, musik och berättande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Andraspråksinlärning
Flerspråkighet
Förskola
Pedagogers förhållningssätt
Språkutveckling
Språkutvecklande metoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/16667 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics