Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Al-Harthi, Sarah
dc.date.accessioned 2014-01-10T13:06:10Z
dc.date.available 2014-01-10T13:06:10Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16667
dc.description Den här undersökningen handlar om språkutveckling med flerspråkiga barn i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i förskolan för att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn. Studien är en fallstudie med kvalitativt metodval, där sex pedagoger intervjuats på en förskola där majoriteten av barnen är flerspråkiga. Det empiriska materialet analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv på språkinlärning och språkutveckling, med hjälp av begreppen interaktion, den proximala utvecklingszonen och artefakter. Pedagogerna uttryckte sig positivt till flerspråkighet i förskolan och ansåg att det var viktigt att använda alla vardagliga situationer för att utveckla barnens språk genom att samtala mycket med barnen. Pedagogerna använde sig av olika redskap/artefakter för att stötta barnen i deras språkutveckling bland annat genom att använda tecken, bilder, musik och berättande. en_US
dc.description.abstract This study deals with language development of multilingual children in preschool from a sociocultural perspective. The purpose of this study is to investigate teachers' attitudes and practices in preschool for working language development of multilingual children. The study is a case study with a qualitative methodology, where six teachers were interviewed at a nursery school where the majority of children are multilingual. The empirical material is analyzed from a sociocultural perspective on language learning and language development, using the concepts of interaction, the proximal development zone and artifacts. The teachers expressed a positive view of multilingualism in preschool and felt it was important to use all the everyday situations in order to develop children's language by conversing much with the kids. The teachers used various tools/artifacts to support kids in their language development including through the use of characters, images, music and narration. en_US
dc.format.extent 37 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Andraspråksinlärning en_US
dc.subject Flerspråkighet en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Pedagogers förhållningssätt en_US
dc.subject Språkutveckling en_US
dc.subject Språkutvecklande metoder en_US
dc.title Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i en mångkulturell förskola en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics