"Det är bara att våga" - Sex pedagogers resonemang kring musikens plats och funktion i förskolan

DSpace Repository

"Det är bara att våga" - Sex pedagogers resonemang kring musikens plats och funktion i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är bara att våga" - Sex pedagogers resonemang kring musikens plats och funktion i förskolan
Author Hagesveen, Anna ; Tufvesson Alm, Susann
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring musikens plats och funktion. För att komma in i forskningsfältet genomfördes en intervju med Ylva Holmberg, forskare på området. I studien ingår två förskolor som inte har någon musikinriktning. På dessa förskolor utfördes kvalitativa intervjuer, en gruppintervju och tre enskilda intervjuer. Alla medverkande i studien har informerats enligt forskningsetiska principer och namn på förskolor och pedagoger är fingerade. Informanterna i vår studie uttrycker att musik oftast används som ett medel att lära annat till exempel matematik och språkutveckling. De menar också att musik är kultur och att förskolan har en sångskatt som måste föras vidare. Vår tolkning av resultatet visar att en del informanter uttrycker behov av utbildning, om musik ska börja användas som inommusikaliskt lärandeobjekt. Andra informanter menar att förtydligande i läroplanen kan ge samma effekt, samtidigt som den emotionella upplevelsen inte får glömmas bort.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Musik
utvecklingspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics