Lärplattan i förskolan. Ett tillfälligt tidsfördriv eller ett möjligt pedagogiskt verktyg? I-PAD in pre-school. A temporary pastime or one possible pedagogical tool.

DSpace Repository

Lärplattan i förskolan. Ett tillfälligt tidsfördriv eller ett möjligt pedagogiskt verktyg? I-PAD in pre-school. A temporary pastime or one possible pedagogical tool.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärplattan i förskolan. Ett tillfälligt tidsfördriv eller ett möjligt pedagogiskt verktyg? I-PAD in pre-school. A temporary pastime or one possible pedagogical tool.
Author Andreasson, Susanne ; Nilsson, Helene
Date 2013
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie var att undersöka när, hur och i vilket syfte pedagogerna och barnen använder sig av lärplattan i sin verksamhet. För att få syn på det ställde vi oss följande frågor. Hur resonerar pedagogerna kring användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet? När, hur och i vilket syfte använder pedagoger och barn lärplattan i förskolans verksamhet? Vilka möjligheter, dilemman och/eller konflikter med digital dokumentation lyfter pedagogerna fram? När vi skriver pedagoger och verksamhet avser vi de två förskolor i Skåne som vi har gjort vår studie på. Vår studie bygger på en metodtriangulering, det vill säga att vi valde att arbeta med olika insamlingsmetoder för att ge oss en bredare förståelse för studien. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi utförde även observationer då observationer var den enda möjliga tekniken för att se vad de små barnen ville förmedla eftersom de inte har börjat tala än och saknade förmågan till verbal kommunikation. Under vår studie av förskolorna har vi även skrivit dagbok för att samla information. Utifrån resultatet av vår undersökning ser vi hur lärplattan används. Lärplattan är ett verktyg som förenklar pedagogernas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, att se barnens utveckling och intressen. Vi ser ett professionellt arbetssätt kring användandet av den digitala tekniken då pedagogerna hade ett syfte med aktiviteterna kring lärplattan. Men vi anar att det kan finnas vissa faror om barnen får ”fri tillgång” till lärplattan. Det finns forskning som tyder på ”för mycket skärmtid” kan vara skadlig för barnen. De rörliga bilderna och ljuden tilltalar många sinnen hos barnen därför måste vi pedagoger vara observanta och ibland begränsa barnens ”skärmtid”. För oss är det viktigt att man har ett syfte med den digitala aktiviteten och att man som pedagog visar vägen mot nya kunskaper tillsammans med barnen. Pedagogerna bör införskaffa sig en viss förkunskap om lärplattans möjligheter och vilka appar som kan utveckla barnens lärande på ett lustfyllt och nyfiket sätt. För oss är lärplattan är ett multimedialt verktyg med många möjligheter i förskolan – både för pedagogerna och för barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject digital teknik
lärplatta
pedagogiskt verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/16678 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics