Att tiga är att samtycka

DSpace Repository

Att tiga är att samtycka

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att tiga är att samtycka
Author Klintenberg, Lovisa ; Newstam, Rebecca
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka erfarenheter en grupp pedagoger i förskolan och skolan har av anmälningsplikten, men också erfarenheter av att inte anmäla och vad det är som gör att man väljer att avstå det. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Empirin har analyserats utifrån Sommers (2005) teoretiska perspektiv om resiliens och barnsynsfilter. Resultatet visar att pedagogerna har lättare för att se på en situation ur ett vuxenperspektiv och därmed brister i att inta ett barnperspektiv , vilket leder till att färre anmälningar görs. Vidare visar studien på okunskap bland pedagoger gällande anmälningsplikten , dels beror detta på brister i pedagogernas utbildningar men också på brister i informationen från verksamhetsansvariga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject anmälningsplikt
anmälningsskyldighet
barn som far illa
utsatta barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/16680 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics