Foppatofflor och Steppskor

DSpace Repository

Foppatofflor och Steppskor

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Malmö ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Foppatofflor och Steppskor
Author Franitza, Patrice ; Kastberg, Kristina
Date 2013
English abstract
The purpose of this thesis is to examine how literature is used in the preschools and why reading aloud is not a priority in the daily routine anymore. To achieve our goals we visited four units in three different preschools and also lead qualitative interviews with four preschool teachers. The purpose was to study how reading aloud is used in the preschools we decided to visit, and what purpose the preschool teachers thinks it has. See how reading aloud is prioritized by the preschool teachers and how they work to achieve local goals and goals contained in the curriculum. The results of the interviews and observations show that the teachers are willing to use literature in the everyday routines of the preschool, but due to obstacles in the daily routine reading aloud is right now not a possibility. Our conclusion is that the preschool teachers’ rhetoric and practice do not match.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att studera hur skönlitteraturen används på förskolorna som vi har valt att besöka och varför högläsningen bortprioriterats. För att uppnå våra syften har material samlats in på fyra stycken avdelningar på tre olika förskolor. Kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare har gjorts samt observationer i barngrupperna. Syftet var att studera hur högläsningen används i de förskolor som besöktes, samt i vilket syfte pedagogerna anser att högläsningen används. Se hur högläsningen prioriteras av pedagoger samt hur de jobbar för att nå mål som finns i läroplanen och de lokala målen som finns på förskolan. Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att pedagogerna gärna vill använda skönlitteratur i verksamheten men att vardagen sätter olika hinder i vägen för högläsningen. Vår slutsats blir att pedagogernas retorik och praktik inte stämmer överens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Högläsning
Reading aloud
Förskola
Preeschool
Läroplan
Pedagoger
Skönlitteratur
Curriculum
Literature
Teachers
Handle http://hdl.handle.net/2043/16689 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics