Barns inflytande och delaktighet i förskolans samling

DSpace Repository

Barns inflytande och delaktighet i förskolans samling

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns inflytande och delaktighet i förskolans samling
Author Ahmic, Seada
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ur en demokratiaspekt undersöka hur pedagogerna arbetar med barns inflytande och delaktighet under samlingen i två olika förskolor, en som är Reggio Emilia - inspirerad och en som inte har någon specifik pedagogik. Jag har även försökt identifiera eventuella skillnader mellan dessa två förskolor. Studien har relaterats till tidigare forskning och relevanta teorier utifrån dess frågeställningar. Jag har valt att lägga tyngd på pedagogernas syfte med och organisering av samlingen samt deras beskrivning av det konkreta arbetet med barns delaktighet. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer, med öppna frågor till fyra kvinnliga pedagoger. Resultatet visar att nästan alla pedagoger strävar efter gemenskap och vi-känsla men också inflytande och delaktighet i gruppen, samtidigt som det skall vara roligt och lärorikt för barnen. En skillnad som framkommit mellan de två förskolorna är att Reggio Emilia - inspirerade Kastanjen arbetar med en mer demokratiskt arbetsätt medan Maskrosen arbetar mer med konkreta kunskapsmål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Samling
Barns inflytande
Delaktighet
Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/16690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics