Från tanke till handling En studie om pedagogers förhållningsätt och barns samspel runt pekplattan

DSpace Repository

Från tanke till handling En studie om pedagogers förhållningsätt och barns samspel runt pekplattan

Details

Files for download
Icon
pdf
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från tanke till handling En studie om pedagogers förhållningsätt och barns samspel runt pekplattan
Author Yowakim, Josefin ; Hitching, Jennifer
Date 2014
English abstract
New technological tools are everywhere in society today, and of all ages. The preschool uses children and educators more of technical aids in the activity. A form of digital technology that has become more common lately is the touchpad. The purpose of this study is to examine the idea behind using the touchpad as a tool and how it is effectively used in the educational activities. The study is based on qualitative interviews with a preschool director and a number of teachers at the same preschool. To connect with teachers' thoughts and words to the practical use of the touchpad in the children's group, there were two different observations in the same department. Since there is not yet much research on touchpad’s in the nursery, we have instead been based on literature on computer in kindergarten. The results showed that the educators had different ideas, perspectives and approaches to why the touchpad will be at preschool. The educators were united on was that they needed training and guidance on how to use the touchpad as an educational tool. Results from observations showed different interactions and learning methods that kids were using.
Swedish abstract
Nya tekniska redskap finns överallt i samhället idag, och i alla åldrar. På förskolan använder sig barn och pedagoger mer av tekniskt hjälpmedel i verksamheten. En form av digital teknik som har blivit allt vanligare på sistone är pekplattan. Syftet med denna studie är att undersöka tanken bakom användning av pekplattan som redskap och hur den i praktiken används i den pedagogiska verksamheten. Studien baserar sig på kvalitativa intervjuer med en förskolechef och ett antal pedagoger på samma förskola. För att knyta an pedagogernas tankar och ord till den praktiska användningen av pekplattan i barngruppen, gjordes två olika observationer på samma avdelning. Då det ännu inte finns så mycket forskning om pekplattor i förskolan, har vi istället utgått från litteratur kring datorn i förskolan. Resultatet visade att pedagogerna hade olika tankar, synsätt och förhållningssätt till varför pekplattan ska finnas på förskolan. Det pedagogerna var enade om var att de behövde utbildning och vägledning kring hur man ska använda sig av pekplattan som ett pedagogiskt redskap. Resultatet från observationerna visade olika samspel och inlärningsmetoder som barnen använde sig av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39 pages
Language swe (iso)
Subject IKT
pekplatta
samspel
förhållningsätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16697 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics