Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor

DSpace Repository

Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor
Author Falck, Maria
Date 2013
English abstract
The purpose of this study was to illuminate school nurses experiences about support pupils’ in hearing classes when having impaired hearing as a school nurse and as a part of the Pupils’ Health (School Health). Qualitative interviews (n=8) with school nurses active in Kronobergs län was performed and analyzed according to content analysis. The results identified two categories; to identify student needs and to collaborate around student needs with five related subcategories. The conclusion was that school nurses need information from others and hearing screening, investigations and prevention are key tools to find and be able to support students with hearing loss. School nurses believe that knowledge and collaboration in both the Student Health and between municipal and county affects the student in school.
Swedish abstract
Föreliggande studie syftar till att belysa skolsköterskors upplevelser av att stödja elever med hörselnedsättning som inkluderas i hörande klass i egenskap av skolsköterska och sin roll i Elevhälsan. Där av genomfördes intervjuer (n=8) med skolsköterskor verksamma i Kronobergs län vilka analyserades enligt metoden för kvalitativ innehållsanalys. Resultatet identifierades i två kategorier Att identifiera elevens behov och Att samverka kring elevens behov med fem tillhörande subkategorier. Konklusionen var att skolsköterskor behöver information från andra samt att hörselscreening, utredningar och förebyggande arbete är viktiga verktyg för att finna och kunna stödja elever med hörselnedsättning. Skolsköterskor anser att kunskap och samverkan både i Elevhälsan och mellan kommun och landsting påverkar eleven i skolan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Elev
Elevhälsa
Hörsel
Hörselnedsättning
Kvalitativ innehållsanalys
Intervju
Skolsköterska
Hearing
impairment
Hearing
Interview
Pupil
Pupils’ Health
School Health
Qualitative Content analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/16698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics