Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

DSpace Repository

Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad
Author Hammarlund, Caroline ; Kjellgren Schönning, Jenny
Date 2013
English abstract
This bachelor thesis intends to treat the contradiction of a dense and green city. In recent years, urban development has come to focus more on densification. Densification means that the city is built inwards which gives a contrast between dense and green space as potential green space is developed instead. Although vegetation is a major consideration in the planning of cities, these surfaces are reduced as the city becomes denser. There are economic, social and environme- ntal reasons to densify cities. These three aspects are the main pillars to create a sustainable city. Sustainable development is to meet the needs of today without compro- mising the ability of future generations to meet theirs. With this quote sustainable de- velopment has emerged as a guiding principle for long-term global development. Malmö’s goal is to be the global leader in sustainable urban development. The aim of our study is to define the green qualities Pocket parks can bring in pursuit of a dense and sustainable city of Malmö and how the Pocket parks should be designed and constructed so the qualities are emphasized in the best possible way. As a green concept Pocket parks can provide Malmö with sustainabi- lity that rely on the three starting points ecologically, economically and socially. Malmö has for a long time had the epithet City of Parks (Parkernas stad), which is associated mainly with Pildammsparken, Slottsparken and Kungsparken, which are a part of Malmö’s identity. Although the city received this title, Malmö has less green space per person than the average in Sweden. Today Malmö expands and it is important to plan for the green space, as there is competition for the city’s surfaces. Green areas have restorative effects and enhances the quality of life in the city. One way to integrate greenery in the dense city is to build Pocket parks. Pocket parks are small green spaces that provide relief from the hustle and bustle of the city and provide space for meetings. In our study we have chosen to use mixed methods but with a starting point in the qualitative method. The research is based on a pragmatic methodology. To formulate design proposals on Pocket parks in Malmö, we have conducted obser- vations at four selected locations in central parts of the city. These observations have varied in extent, but all have been of the non-participating character. From our empirics and literature, both diagrams and text we have analyzed our mate- rial. The analysis will result in four design proposals, two comprehensive and two cursory. This is to show examples of how Pocket parks could look like in Malmö. We have come up with the following five positive effects on Malmö, from our research question What impact could a Pocket park has for Malmö in striving towards a green and sustainable city? 1. An identity to the area where it is placed 2. Opportunities for both exercise and play, recreation and rest 3. A meeting place for the people in the city 4. A surprise in the city 5. A microclimate A Pocket park brings together two of the three aspects of sustainability: social and ecological. Pocket parks can be part of a strategy for Malmö and must be seen as a complement to larger parks. The concept of Pocket parks needs to be established and used in today’s urban planning. One way to place greenery into the dense city can be to develop a measure for greenery (grönytemått) indicating lowest propor- tion square meter green space per person in the city. In this way, all active partici- pants in Malmö are steered toward the same goal, a green and sustainable city.
Swedish abstract
Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. Även om grönskan har fått ta en större plats i planeringen av städer minskar dessa ytor i takt med att staden blir tätare. Det finns ekonomiska, sociala och miljömässiga skäl till att förtäta städer. Dessa tre aspekter är huvudpelare för att skapa en hållbar stad. Den hållbara utvecklingen ska kunna möta dagens behov utan att kompromissa om framtida generationers möjlighet att möta deras. Hållbar utveckling har med detta citat vuxit fram som en ledande princip för långsiktig global utveckling. Malmö har som mål att vara världsledande inom hållbar stadsutveckling. Syftet med vår studie är att definiera vilka gröna kvaliteter en Pocket park kan till- föra i strävan efter en tät och hållbar stad i Malmö. Även hur dessa bör utformas och anläggas för att dess kvaliteter ska framhävas på bästa möjliga sätt. Pocket parken kan som grönt koncept tillgodose staden ur ett hållbarhetsperspektiv som landar i de tre utgångspunkterna ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Malmö har länge haft epitetet Parkernas stad vilket främst associeras till Pil- dammsparken, Slottsparken och Kungsparken, vilka utgör en del av Malmös identitet. Trots att staden fått den här benämningen har Malmö mindre grönytor per person än genomsnittet i Sverige. I dagsläget expanderar Malmö och det är viktigt att det planeras för grönytor, eftersom det är hård konkurrens om stadens ytor. Grönytor har restorativa effekter och ökar livskvaliteten i staden. Ett sätt att integrera gröna miljöer i den täta staden är att anlägga Pocket parker. Det vill säga en liten grön plats som ger möjlighet till andrum från stadens puls och skapar plats för möten i staden. I vår studie har vi valt att använda oss av mixed methods men med avstamp i kvalitativ metod. Forskningen har en utgångspunkt i en pragmatisk metodologi. För att på bästa sätt kunna utforma gestaltningsförslag på Pocket parker i Malmö har vi genomfört observationer på fyra utvalda platser i centrala delar av staden. Dessa observationer har varierat i omfattning men har alla varit av icke delta- gande karaktär. Utifrån våra empiri- och litteraturstudier har vi analyserat vårt material, det vill säga både text och diagram. Genom analysen har vi landat i fyra stycken gestalt- ningsförslag varav två mer omfattande och två mindre. Detta för att ge förslag på hur Pocket parker i Malmö skulle kunna se ut. Med utgångspunkt i vår forskningsfråga som var Vilken betydelse skulle Pocket par- ken kunna ha för Malmö i strävan mot att bli en grön och hållbar stad? har vi kommit fram till följande fem positiva effekter för Malmö: 1. En identitet till området den placeras i 2. Möjlighet för såväl motion och lek som rekreation och vila 3. En mötesplats för människor i staden 4. En överraskning i staden 5. Ett mikroklimat En Pocket park knyter ihop två av de tre hållbarhetsaspekterna; socialt och ekolo- giskt. Pocket parker kan vara en del i en strategi för Malmö och måste ses som ett komplement till större parker. Begreppet Pocket park bör etableras och användas i dagens stadsplanering. Ett sätt att få in grönska i den täta staden kan vara att utveckla ett grönytemått som anger lägsta andel kvadratmeter grönyta per person i staden. På så sätt blir alla verksamma aktörer i Malmö styrda mot samma mål, en grön och hållbar stad.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16702 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics