Från ett gymnasieprogram till ett annat - Elevers reflektioner kring gymnasieval och programbyte

DSpace Repository

Från ett gymnasieprogram till ett annat - Elevers reflektioner kring gymnasieval och programbyte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från ett gymnasieprogram till ett annat - Elevers reflektioner kring gymnasieval och programbyte
Author Andersson, Susanne ; Möller, Rebecka
Date 2014
Swedish abstract
Forskning visar att övergången från grundskolan till gymnasieskolan är en viktig brytpunkt i många ungdomars liv, dock är denna inte helt oproblematisk. Grundskoleelever upplever valet som viktigt men också svårt. En konsekvens av detta kan bli att eleverna senare väljer att genomföra ett programbyte. Även om omvalen i sig inte bör och ska betraktas som ett misslyckande tenderar ändå känslan av ett misslyckande finnas kvar hos dessa ungdomar. Uppsatsen syftar till att ge en förståelse för unga människors studie- och yrkesval. Genom att ta del av elevers reflektioner kring både gymnasieval och programbyten, belyses vad som påverkat och varit av betydelse för dem i deras valsituationer. Utifrån en kvalitativ metod intervjuas sex gymnasieelever och resultatet analyseras med hjälp av karriärvalsteorier samt sociologiska och psykologiska modeller. Uppsatsen visar att elevernas har olika grad av svårigheter och oro i samband med gymnasievalet. Valet upplevs som stressigt, nervöst och osäkert. Det senare genomförda programbytet hänger enligt eleverna samman med ouppfyllda förväntningar, otrivsel och en upplevelse av att studierna blivit för svåra. Programbytet har dock medfört att ungdomarna fått nya insikter och lärdomar och de menar att de utvecklat en större självständighet och medvetenhet kring framtida valsituationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Gymnasieval
ungdomar
programbyte
valhantering
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16706 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics