Livsfrågepedagogik, En kvalitativ studie om lärares arbete med barns livsfrågor i grundskolan. The Pedagogy of Existential Questions, A qualitative study of teachers work with children in primary school life issues.

DSpace Repository

Livsfrågepedagogik, En kvalitativ studie om lärares arbete med barns livsfrågor i grundskolan. The Pedagogy of Existential Questions, A qualitative study of teachers work with children in primary school life issues.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livsfrågepedagogik, En kvalitativ studie om lärares arbete med barns livsfrågor i grundskolan. The Pedagogy of Existential Questions, A qualitative study of teachers work with children in primary school life issues.
Author Gutic, Almedina ; Kovac, Martina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger i grundskolans tidigare år arbetar med barns livsfrågor i religionskunskapsundervisningen men också hur de integrerar dessa i andra ämnen. Vidare ville vi också ta reda på vad livsfrågor innebär enligt pedagogerna och vilken betydelse de tror att dessa har för barns lärande. Slutligen sökte vi svar på varför livsfrågorna är så viktiga och varför pedagoger bör använda sig av dessa i undervisningen. I vår studie har vi utgått från de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerad intervjumetod som redskap för studiens datainsamling. Vidare intervjuade vi sju pedagoger i grundskolans tidigare år som är yrkesverksamma i tre kommunala skolor i norra Skåne. Livsfrågepedagogiken har tidigare legat som grund för religionskunskapsundervisningen, men de senaste åren har en rad undersökningar visat på att dessa frågor tappat den centrala rollen som den haft tidigare och att större fokus riktas mot faktakunskap om de olika religionerna och livsåskådningarna, trots att reflekterandet är minst lika viktigt. Kunskaper och reflektionsförmåga måste samverka. Vår undersökning visar på att pedagogerna ägnar i synnerhet för lite tid åt livsfrågorna i allmänheten, men ännu mer sällan i religionskunskapsundervisningen. Vidare upplever de tidsbrist och menar att den pressade tiden gör att de måste prioritera, av den anledningen hamnar livsfrågorna utanför. Andra informanter beskriver denna typ av samtal som ett komplicerat och känsligt ämne, därför arbetar de sällan med dessa frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject livsfrågor
livsåskådning
livstolkning
etik
kunskapsutveckling
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics