"Varför gör dom inte som vi säger"?

DSpace Repository

"Varför gör dom inte som vi säger"?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Varför gör dom inte som vi säger"?
Author Tenghamn Larsson, Jane ; Söderlindh, Helen
Date 2005
English abstract
The aim of this literature review is to explore factors associated with compliance in type 2 diabetes. Our research question is: what is important for nurses to think about when giving information / education to patients with type 2 diabetes? Model: We use Carnevalis (2001) model of demands and resources as a theoretical framework. The method is a systematic literature search by databases. Article examining and quality judgement is done by Polit, Hungler et al (2001). The result is based on 10 scientific articles that are presented in following themes: knowledge, support and process. This study showed that, it is of importance when giving information and education that the nurse is having a keen ear, makes time available and takes in consideration where in the process the individual is, to accomplish compliance.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar compliance vid diabetes typ2. Vår frågeställning är: Vad är viktigt för sjuksköterskor att tänka på vid information / utbildning av patienter med diabetes typ 2? Modell: Vi använder oss av Carnevalis (1999) modell för krav och resurser som referensram. Metoden är en systematisk litteratursökning via databaser. Artikelgranskning och kvalitetsbedömning är gjort enligt Polit, Hungler et al ( 2001). Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar som presenteras under följande tre teman: kunskap, stöd och process. I studien framkom att det är viktigt, att sjuksköterskan i information och utbildning är lyhörd, tar sig tid och utgår från var i processen den enskilde individen befinner sig, för att compliance skall uppnås.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes type 2
compliance
empowerment
knowledge
support
process
selfcare
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/1671 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics