Erfarenhetens påverkan på följsamheten till hygienrutiner vid PVK-sättning - En intervjustudie

DSpace Repository

Erfarenhetens påverkan på följsamheten till hygienrutiner vid PVK-sättning - En intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Erfarenhetens påverkan på följsamheten till hygienrutiner vid PVK-sättning - En intervjustudie
Author Gottfridsson, Marcus ; Renwert, Frida
Date 2014
English abstract
Background: Previous research found that nurses overall have a poor compliance towards hygiene routines. Evidence show that nurses become less compliant to research use the longer they work. Aim: The aim of this study is to investigate nurse’s perception of the influence of experience to compliance of the hygiene routines when inserting a PVC. Method: The study was conducted inpatient care at a hospital in southern Scania. Data was collected through 10 interviews that all were transcribed and analyzed with a content analysis. Results: Nurses perception is that experienced nurses with >3 years of experience had a bigger tendency to depart from hygiene routines when inserting a PCV. Inexperienced nurses with ≤3 years of experience also departed from the hygiene routines, but to a lower extent. The greatest factors that lead to nurses departing from PVC hygiene routines, were that they indirectly were forced to depart from the routines because of patients that were hard to insert a PCV on, they had a heavy work load, stress and that theory not always accord with practice. Conclusion: It’s possible that a more frequent update of knowledge on the hygiene routines in Vårdhandboken can lead to a more patient secure work in practice, without obstructing nurses’ work. Experienced nurses have a higher risk of developing a way to work that departs from the current hygiene routines. Inexperienced nurses also have a risk of developing this way of work if no interventions that increase their awareness take place in an early stage.
Swedish abstract
Bakgrund: Tidigare forskning har visat på att sjuksköterskor överlag har en låg följsamhet till hygienrutiner. Det finns evidens att sjuksköterskor blir sämre på att implementera forskning i sitt dagliga arbete desto längre de arbetar. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om erfarenhetens betydelse på följsamhet till hygienrutiner vid PVK-sättning. Metod: Studien utfördes inom slutenvården på ett sjukhus i södra Skåne. Data samlades in via 10 intervjuer vilka transkriberades och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskor upplever att erfarna sjuksköterskor med >3 års erfarenhet har en större tendens att frångå hygienrutinerna vid PVK-sättning. Oerfarna sjuksköterskor med ≤3 års erfarenhet avviker även från hygienrutiner, dock i mindre utsträckning. De största faktorerna till att sjuksköterskor frångår hygienrutiner vid PVK-sättning är att de indirekt tvingas att avvika på grund av svårstuckna patienter, stor arbetsbelastning, stress samt att teori och praktik inte alltid upplevs stämma överens. Slutsats: Det är möjligt att en mer frekvent kunskapsuppdatering om Vårdhandbokens riktlinjer leder till ett mer patientsäkert arbete i praktiken, utan att arbetet försvåras. Erfarna sjuksköterskor riskerar att ha utvecklat ett arbetssätt som avviker ifrån de gällande hygienrutinerna. Oerfarna sjuksköterskor löper en risk att utveckla detta arbetssätt om inga åtgärder som ökar medvetenheten vidtas tidigt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Erfarenhet
Följsamhet
Hygienrutiner
PVK
PVK-sättning
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/16722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics