Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård - en litteraturstudie

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård - en litteraturstudie
Author Bixente, Emelie ; Hedlund, Siiri
Date 2014
English abstract
Patients with mental ill-health run a greater risk of becoming physically ill. The development of psychiatric care brings an increasing number of patients with mental ill-health to be taken care of within somatic care. Psychiatric ill-health is a growing public health problem. Persons suffering from mental ill-health are a stigmatized group both within society and health care. General nurses will with all probability meet patients with mental ill-health in their work. Aim: to describe nurses’ experiences of caring for patients with mental ill-health within somatic care. Method: a literature review in which nine qualitative articles and one article with mixed method were used as base. The articles were found in the databases PubMed and CINAHL. Results: the analysis resulted in three themes: perceived emotions, influenced perception of self and perceived thirst for knowledge. The work with patients with mental ill-health generated mostly negative emotions and a negative perception of self among the nurses. The need for more knowledge within this area was perceived as substantial. Conclusion: the negative emotions and the nurses’ negative influence on the perception of self may influence the nurses’ sense of coherence in a negative way. The nurses have a responsibility for filling the lack of knowledge they experience.
Swedish abstract
Patienter med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar. Utvecklingen av psykiatrivården gör att allt fler patienter med psykisk ohälsa vårdas inom somatisk vård. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Personer med psykisk ohälsa är en stigmatiserad grupp både i samhället i stort och inom vården. Sjuksköterskan kommer med största sannolikhet att möta patienter med psykisk ohälsa i sitt arbete inom somatisk vård. Syfte: att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: litteraturstudie med nio kvalitativa artiklar och en mixed method som underlag. Artiklarna hittades i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: analysen resulterade i tre teman: upplevda känslor, påverkan av självbild och upplevd kunskapstörst. Arbetet med patienterna med psykisk ohälsa genererade mestadels negativa känslor och en negativ påverkan av sjuksköterskornas självbild. Kunskapsbehovet inom detta område upplevdes som stort. Slutsats: de negativa känslorna och den negativa påverkan på sjuksköterskornas självbild kan påverka sjuksköterskornas känsla av sammanhang negativt. Den brist på kunskap som sjuksköterskorna upplever har de själva ett ansvar att fylla.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Känslor
Psykisk ohälsa
Sjuksköterskor
Sjuksköterskors upplevelser
Somatisk vård
Emotions
General health care
Mental ill-health
Nurses´
Nurses´ experiences
Handle http://hdl.handle.net/2043/16726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics