Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder

DSpace Repository

Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder
Author Hagman, Johan ; Hansson, Pernilla
Date 2005
English abstract
Parkinson’s disease is a chronic and progressing neurological disease. The disease can be described as a group of symptoms rather than a disease with a clear clinical picture. Characteristic for Parkinson’s disease is tremor, bradykinesia and rigidity which results in deteriorated motor ability. Parkinson’s disease does not only affect the physical functions but also the psychological well being. The aim of this study was to examine and shed light on depression associated with Parkinson´s disease. Further more the aim was to examine how this diagnose affect daily living for the person with Parkinson´s disease. The method used was to gather available knowledge through previous scientific research. To guarantee a high scientific quality in the article review, an assessment form was designed. The result of this study shows that depression is a common symptom among people with Parkinson’s disease. From the result, conceivable causes to depression and different methods to handle the psychosocial stress involving the disease emerge. Antonovskys salutogenes was used as a theoretical framework Implementation is to help people with Parkinson’s disease adapt to the changes witch the disease means, through counselling and support.
Swedish abstract
Parkinsons sjukdom är en kronisk och progredierande neurologisk sjukdom. Sjukdomen kan beskrivas som en samling symtom snarare än en sjukdom med en tydlig klinisk bild. Karakteristiskt för sjukdomen är tremor, hypokinesi samt rigiditet. Detta leder till en försämrad motorisk förmåga. Parkinsons sjukdom påverkar inte bara personens fysiska funktioner utan även det psykiska välbefinnandet. Syftet med studien var att undersöka samt belysa depression vid Parkinsons sjukdom. Vidare var syftet att undersöka hur denna diagnos påverkar personen i det dagliga livet. Metoden var att sammanställa tillgänglig kunskap genom tidigare forskning. För att garantera god vetenskaplig kvalitet vid artikelgranskningen utformades bedömningsformulär. Resultatet visar att depression är vanligt förekommande bland personer med Parkinsons sjukdom. Ur resultatet framkommer också tänkbara orsaker till depression samt olika metoder för att hantera den psykosociala stress som sjukdomen innebär. Som teoretisk referensram användes Antonovskys salutogenetiska synsätt. Implementering är att genom rådgivning och stöd hjälpa personer med Parkinsons sjukdom att anpassa sig till de förändringar som sjukdomen innebär.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bidragande faktorer
depression
diagnosproblematik
förekomst
hanterbarhet
Parkinsons sjukdom
Handle http://hdl.handle.net/2043/1674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics