Hållbar utveckling på Handels- och Administrationsprogrammet Sustainable Development in the Business and Administration Program

DSpace Repository

Hållbar utveckling på Handels- och Administrationsprogrammet Sustainable Development in the Business and Administration Program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling på Handels- och Administrationsprogrammet Sustainable Development in the Business and Administration Program
Author Svensson, Karin
Date 2012
English abstract
The aim of this thesis is to study how the concept ‘sustainable development’ is reflected in the actual teaching, both formal and within the framework of the students’ practice at various workplaces at the Business- and Administration program at an environmental certified upper secondary high school in southern Sweden. By using qualitative interviews the aim was to detect whether there was discrepancy or consensus between the school’s definition and way of working with the concept ‘sustainable development’ compared to the teaching the students obtain from their professional practice. To be able to answer my research question I have focused on three main areas, namely; what definition of sustainable development that the respondents express, how one works with the concept within the framework of its mission and also to what extent the concept is addressed in relevant documents and textbooks. This thesis also gives an overall view on earlier research on sustainable development and how this can implemented in teaching activities. In summary the results show that there in a way is a consensus between the school’s and the businesses’ way of defining the concept and what is addressed in the teaching in relation to this. However, the results also show that the participants’ way of defining the concept seems to be somewhat arbitrary and with lack of consensus. This leads to an arbitrary prioritization of concept-related issues despite the fact that knowledge about sustainable development is emphasized in curriculums and is predicted to become increasingly important in the future labor market.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att studera hur begreppet hållbar utveckling kommer till uttryck i faktisk undervisning på Handels- och Administrationsprogrammet på en miljöcertifierad gymnasieskola i södra Sverige, detta genom både formell undervisning men också inom ramen för elevens arbetsplatsförlagda utbildning, APL. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se huruvida det fanns samsyn eller diskrepans mellan skolans sätt att ta sig an begreppet hållbar utveckling och den arbetsplatsförlagda utbildning som eleverna kommer i kontakt med inom ramen för sitt yrkesförberedande program. För kunna besvara min frågeställning har jag utgått ifrån tre huvudsakliga områden; dels vilken definition av begreppet hållbar utveckling som intervjupersonerna ger uttryck för, dels hur man arbetar med begreppet inom ramen för sitt uppdrag (som lärare, övrig skolpersonal eller ”coach” på fadderföretagen) samt i vilken mån begreppet behandlas och poängteras i relevanta dokument eller kursböcker. Arbetet ger även en översikt över tidigare forskning om hållbar utveckling och hur detta kan implementeras i pedagogisk verksamhet. Sammanfattningsvis visar resultaten att det på sätt och vis råder en samsyn mellan skolan och företagen i hur man väljer att definiera begreppet och vad man behandlar i undervisningssammanhang i relation till detta. Resultaten visar också att det är med en viss godtycklighet och brist på samsyn som aktörerna definierar och därmed även prioriterar hållbar utveckling och aktiviteter kopplade till begreppet - detta trots att kunskaper om hållbar utveckling är något som poängteras i läroplaner och kursmål och som dessutom spås bli allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject APL
CSR
Dewey
Handels- och Administrationsprogrammet
hållbar utveckling
näringsliv
samhällsutveckling
engagemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/16742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics