Några pedagogers tal om och försök att främja barns inflytande i förskolan

DSpace Repository

Några pedagogers tal om och försök att främja barns inflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några pedagogers tal om och försök att främja barns inflytande i förskolan
Author Tiljander, Caroline
Date 2014
Swedish abstract
Tiljander Caroline (2013). Några pedagogers tal om och försök att främja barns inflytande i förskolan. Om barns perspektiv, ansvar och gemenskap. Malmö: Lärande och samhälle, Malmö högskola Under de senaste åren har begreppet inflytande fått en mer framträdande plats i förskolans läroplan (Skolverket 1998). När den reviderade läroplanen kom 2010 hade begreppet fått ett eget avsnitt. I avsnittet går det att läsa ”förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket 2010, sid 12). Denna studies syfte är att undersöka hur tre pedagoger på en förskola talar om barns inflytande i verksamheten. De tre pedagogerna utgör tillsammans ett arbetslag. Studien bygger på en kvalitativ metod där tre individuella intervjuer samt en intervju med hela arbetslaget har utförts. Med hjälp av intervjusvaren besvarades undersökningens två frågeställningar: Vad uppfattas som centralt/viktigt när pedagoger talar om barns inflytande? Hur beskriver pedagoger sitt konkreta arbete med barns inflytande i verksamheten? I mitt empiriska material framgick det att pedagogerna på förskolan betonar vikten av att barn blir delaktiga i förskolans verksamhet samt att de får möjlighet till eget inflytande i verksamheten. Det blev även tydligt att begreppet inflytande kan omfattas av mycket och tolkas olika beroende på vem det är som tolkar situationen, och därför finns det ingen exakt definition på vad inflytande är. Det som framstod som mest centralt i det empiriska materialet var tre teman: • Att förstå barns perspektiv och utgå från barnens upplevelser om vad som är meningsfullt. • Att ge barnen ansvar och få dem att utveckla sin kompetens. • Att skapa känsla av gemenskap och arbeta med relationer mellan barnen. Nyckelord: Ansvar, barns perspektiv, delaktighet, förskola, gemenskap och inflytande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Ansvar barns perspektiv delaktighet förskolan gemenskap inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16743 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics