"Låt det rätta komma in" - en diskursanalys av tre planeringsmöten i förskolan

DSpace Repository

"Låt det rätta komma in" - en diskursanalys av tre planeringsmöten i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Henryson, Linda
dc.contributor.author Sandin, Sarah
dc.date.accessioned 2014-01-31T09:25:27Z
dc.date.available 2014-01-31T09:25:27Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16744
dc.description Sammanfattning Titel: ”Låt det rätta komma in” – en diskursanalys av tre planeringsmöten i förskolan. ”To Let the Right Things In” – a Discourse Analysis of Planning Meetings in Three Swedish Preschools. Författare: Linda Henryson, Sarah Sandin Examensarbete: Specialpedagogprogrammet 90 hp, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola Handledare: Kristian Lutz Examinator: Lotta Anderson Datum: 2014-01-16 I föreliggande examensarbete studeras tre planeringsmöten på tre olika förskolor i Skåne. Bakgrund Med hjälp av diskursanalytiska begrepp och socialkonstruktionistisk hållning analyseras ljudupptagningar från lärarnas planeringsmöten. Burr (1995) framhåller fyra grundpelare inom socialkonstruktionismen: • Kritisk hållning till kunskap som tas för given. • Historisk och kulturell bundenhet. • Kunskap konstrueras genom sociala processer. • Kunskap och sociala handlingar går hand i hand. Syfte Följande frågeställningar behandlas: • Hur konstrueras barns lärande i lärarnas planeringsmöten i förskolan? • På vilka sätt beskrivs barngruppen respektive enskilda barn? • Är specialpedagogens roll synlig i planeringsmötena, och i så fall på vilka sätt? 4 Metod Då förskolan är en välkänd kontext för oss båda ansåg vi att diskursanalys skulle vara en bra metod för att få grepp om det vardagliga. Ljudupptagning av lärarnas diskussioner valdes, då detta ansågs påverka lärarna i mindre utsträckning än videoupptagning eller om vi skulle befinna oss i rummet. Analys I analysen speglas det empiriska materialet mot Burrs (1995) fyra grundpelare samt tidigare forskning. Inspiration till analysen är hämtad från Lutz (2006) och Palla (2011). Resultat Resultatet visar att läroplanen ständigt är närvarande i lärarnas utsagor, samt att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Material och aktiviteter tycks vara tätt sammankopplade med lärande. Barnen beskrivs som kompetenta och aktiva och det planerade temat drivs framåt av barnens nyfikenhet. Det framstår som problematiskt att det finns ett färdigt underlag att utgå ifrån då lärarna ska dokumentera lärandet. Reflektionen om barns lärande hamnar i skymundan och lärarna reflekterar istället över hur ”någon” vill att dokumentationen ska se ut. Specialpedagogen framstår dels som någon som öppnar dörrar då det gäller att tillgängliggöra resurser, och dels som en konsult att rådgöra med då problem uppstår. Nyckelord: diskursanalys, förskola, planeringsmöte, socialkonstruktionism en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject planeringsmöte en_US
dc.subject socialkonstruktionism en_US
dc.title "Låt det rätta komma in" - en diskursanalys av tre planeringsmöten i förskolan en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.audience
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics