Tvångsmetoder i demensvården

DSpace Repository

Tvångsmetoder i demensvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tvångsmetoder i demensvården
Author Amidi, Jennifer ; Ingemarsson, Annica
Date 2005
English abstract
The aim of this study was to examine how the nursing staff put restraints into practice during treatment of individuals suffering from dementia and living in nursing homes. A qualitative literature review was performed using nine different scientific articles. The authors studied questions which touched up on what restraints the nursing staff are using, in which situations they are used, the attitudes towards the restraints and which alternative measures can be used instead. The results showed that nursing staff principally uses restraints for the person’s own well-being. It was moreover observed that the knowledge and competence of the nursing staff is determining in what extent restraints are used in the dementia care. The study also illuminates the importance of alternative measures to restraints, which should be considered by the nursing staff in the dementia care.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens tillämpning av tvångsmetoder i omvårdnaden av demenssjuka personer på gruppboende. Detta gjordes genom att författarna studerade vilka tvångsmetoder, av vilka anledningar, utifrån vilka åsikter samt vilka alternativa vägar som istället kan tillämpas. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ litteraturstudie med hjälp av nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att vårdpersonal i huvudsak använder tvångsmetoder för den demenssjukes eget bästa. Det framkom även att kunskap och kompetens hos vårdpersonalen är betydelsefullt för i vilken utsträckning som tvångsmetoder används. Studien visade även på vikten av att vårdpersonal överväger alternativa åtgärder till tvångsmetoderna i omvårdnaden av demenssjuka personer. Studiens resultat diskuterades utifrån Carnevalis omvårdnadsmodell.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dementia
nursing home
restraints
Handle http://hdl.handle.net/2043/1676 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics