KONSEKVENSER AV STROKE I DET SOCIALA LIVET

DSpace Repository

KONSEKVENSER AV STROKE I DET SOCIALA LIVET

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title KONSEKVENSER AV STROKE I DET SOCIALA LIVET
Author Astrén, Magnus ; Wedage Brandt,Theja
Date 2014
English abstract
Aim: The aim of this literature review is to examine individuals in working age, what post-acute experiences they have from stroke and its impact on social life. Method: To answer this question a literature review has been conducted based on eight qualitative and three quantitative items selected by scanning the two bibliographic databases PubMed and CINAHL. Background: Stroke is with its 30,000 annual incidences the third leading cause of death in Sweden after heart disease and cancer. The number of morbidity decreases in total figures, but among younger middle-aged persons of both sexes instead a slight increase has been seen. Stroke often have both physical, psychological and social influences. At the same time the disease greatly affects the whole family.After suffering from stroke the ability to recover completely is often restricted Result: Symptoms given significant effect on social life are different impairments in communication. A dominant part of a person’s identity is connected to the speech, the language and ability to utilize body language and facial expression. Problems in making him- or her understood together with physical or cognitive impairments leads often to limitations in returning to previous professional occupation. As a consequence an important social arena is lost for the individuals. Stroke is as well affecting the role the individuals have had in different social contexts, not least in the family, in which the ability to maintain the parental functions is substantially limited.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att undersöka yrkesverksamma individers postakuta erfarenheter av stroke och dess konsekvenser på det sociala livet. Metod: För att svara på syftet har en allmän litteraturstudie genomförts där 8 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar valts genom sökning i de två bibliografiska databaserna PubMED och CINAHL. Bakgrund: Stroke är med 30 000 årliga incidenser den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtsjukdom och cancer. Antalet insjuknade sjunker totalt sett men bland yngre medelålders personer av båda könen ses istället en viss ökning. Stroke har ofta både kroppslig, psykisk och social påverkan. Samtidigt har sjukdomen också stor inverkan på anhöriga. Efter en stroke är möjligheten för att bli helt återställd begränsad. Resultat: De symtom som gett stor påverkan på det sociala livet är begränsningar i att göra sig förstådd. Talet, språket samt möjlighet att uttrycka sig via ansiktsuttryck och gester är en stor del av identiteten. Problem i kommunikationen tillsammans med fysiska och kognitiva hinder leder ofta till begränsningar i att återgå till sitt arbete. Arbetsplatsen är en viktig social arena som ofta går förlorad för individen. Stroke påverkar också den roll en individ haft i olika sociala sammanhang, inte minst i familjen, där möjligheten att bibehålla en föräldrafunktion blir starkt påverkad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject anhöriga
konsekvenser
sociala livet
yrkesverksam ålder
stroke
Handle http://hdl.handle.net/2043/16771 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics