Vårdpersonals upplevelser efter patients suicid

DSpace Repository

Vårdpersonals upplevelser efter patients suicid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdpersonals upplevelser efter patients suicid
Author Lundborg, Anna ; Magnusson, Jeanette
Date 2014
English abstract
Background: It is becoming more common with suicide and the risk of being exposed to a patient's suicide is something health professionals cannot ignore. According to the National Centre for suicide research and prevention of mental illness, 1523 committed suicide in 2012. Most suicide is characterized by chaos and despair and for those who commit suicide it seems as if the plot is rational because their thought paths locked up. When suicide happens suddenly, it is important among both families and health professionals to be helped with processing the incidence. Aim: The aim of the study was to shed light on the experiences of health professionals after patient's suicide. Method: A general literature review consisting of 12 scientific articles with both qualitative and quantitative approaches. The searches were conducted in PubMed, CINAHL and PsycINFO. Results: The results that emerged showed experiences of health professionals through emotional reactions such as shock, anger, and sadness. The need for support from colleagues and relatives was a part of the process. Knowledge/information proved to be desirable among staff who have experienced a suicide. A patient's suicide turned out to affect the future care of new patients. Conclusion: As a suicide raises many strong and unexpected emotions, we believe it is important that this knowledge is conveyed in nursing and other professions undergraduate. Keywords: nursing staff, suicide, experiences
Swedish abstract
Bakgrund: Det blir allt vanligare med suicid och risken att utsättas för en patients suicid är något vårdpersonal inte kan bortse från. Enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, begicks 1523 suicid år 2012. Flertalet suicid kännetecknas av kaos och förtvivlan och för de som suiciderar ter sig handlingen rationell då deras tankebanor låst sig. Då suicid sker plötsligt, är det viktigt både bland anhöriga och vårdpersonal att få hjälp med att bearbeta incidensen Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonals upplevelser efter patients suicid. Metod: En allmän litteraturstudie som består av 12 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansatser. Sökningarna genomfördes i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Resultatet som framkom visade vårdpersonals upplevelser genom emotionella reaktioner som chock, ilska och sorg. Behovet av stöd från kollegor och närstående var en del av bearbetningen. Kunskap/information visade sig önskvärt bland personal som upplevt ett suicid. En patients suicid visade sig påverka framtida omvårdnad av nya patienter. Slutsats: Då ett suicid väcker många starka och oväntade känslor anser vi att det är viktigt att denna kunskap förmedlas i sjuksköterskans och andra professioners grundutbildning. Nyckelord: vårdpersonal, suicid, upplevelser
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject vårdpersonal
suicid
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/16774 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics