Oral status hos patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om livskvalitet och sjuksköterskans omvårdnadsårgärder.

DSpace Repository

Oral status hos patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om livskvalitet och sjuksköterskans omvårdnadsårgärder.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Oral status hos patienter inom palliativ vård. En litteraturstudie om livskvalitet och sjuksköterskans omvårdnadsårgärder.
Author Adamczewski, Malgorzata ; Epifantseva, Svetlana
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review was to compile research evidence on patients’ quality of life and nurse’s interventions with regard to oral complications which are problems seen frequently in patients within palliative care. Our questions were: How do oral complications influence quality of life in patients within palliative care? What kind of interventions can a nurse do on the one hand to help patients maintain good oral status, and on the other hand to help patients strengthen their resources to maintain the balance between demands in daily life and resources, internal as well as external? Method: A literature review based on eleven research articles. The authors chose as theoretical reference Carnevali’s balance model, Daily life - Functional state of health. The results showed that physical labour and psychosocial suffering in consequence of oral complications affected patients’ quality of life to a great extent. This resulted in imbalance between the daily life demand and the patients’ resources. The interventions that nurses can use are prevention, patient education, documentation, reports and treating of oral complications. Results from this review can be used in care of patients within palliative care who experience oral complications.
Swedish abstract
Syftet med studien var att sammanställa vetenskaplig litteratur angående patienternas livskvalitet samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med avseende på orala komplikationer som är ett vanligt förekommande problem hos patienter inom palliativ vård. Våra frågeställningar var: Hur påverkar orala komplikationer livskvalitet hos patienter inom palliativ vård? Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan utföra dels för att patienter ska bibehålla god oral status och dels för att patienternas resurser stärks och balansen mellan dagliga livets krav och inre respektive yttre resurser upprätthålls? Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar. Som teoretisk referensram valdes Carnevalis balansmodell, Dagligt liv - Funktionellt hälsotillstånd. Resultatet visar att fysiska besvär och psykosocialt lidande till följd av orala komplikationer påverkade patienternas livskvalitet i stor utsträckning. Detta medförde obalans mellan dagliga livets krav och patienternas resurser. Till de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan tillämpa inkluderas prevention, undervisning, dokumentation och rapportering samt behandling av orala komplikationer. Resultat från denna studie kan användas vid omvårdnad av patienter inom palliativ vård som upplever orala problem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cancer patienter
livskvalitet
omvårdnadsåtgärder
orala komplikationer
oral status
palliativ vård
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1678 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics