En studie om praktikverksamheten i Ystad kommun

DSpace Repository

En studie om praktikverksamheten i Ystad kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om praktikverksamheten i Ystad kommun
Author Tarland, Jessica ; Persson, Louise
Date 2014
Swedish abstract
Skollagen säger att gymnasieskolans grundläggande yrkesutbildningar ska utgöra en bas för en framtida nationell, regional och lokal kompetensförsörjning. Skolinspektionens kvalitetsgranskning från år 2011 av gymnasieskolor i Sverige har tydliggjort kvalitetsbrister i samverkan mellan skola och arbetsliv. I förhållande till denna problematik har vi studerat Ystad kommuns förvaltningar Social Omsorg, Samhällsbyggnad och Kultur- och utbildning samt den kommunala gymnasieskolan med syftet att studera arbetssätt och organisation kring praktikverksamhet. Frågeställningarna rör hur arbetssätt och organisation ser ut i de respektive förvaltningarna samt den kommunala gymnasieskolan. Ystad kommun som helhet samt den kommunala gymnasieskolan är byråkratiska organisationer vars uppgift enligt den rationalistiska organisationsteorin är att uppfylla de för organisationerna i förväg satta målen. Teorier och begrepp kring organisationskulturer och organisationsstrukturer förklarar de studerade verksamheternas organisering av praktikverksamheten. Via kvalitativa intervjuer med fem avdelningschefer inom de studerade förvaltningarna samt två rektorer för olika skolor inom den kommunala gymnasieskolan insamlades empiri som sedan analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultatet visar att samtliga förvaltningar arbetar olika med praktikmottagande, tar emot olika många samt har olika attityder mot praktikanter beroende på den organisationskultur som råder. Detta medför svårigheter bland annat kring samverkan enheterna emellan, vem som bär ansvaret för praktikmottagandet samt vilka metoder som ska användas. Ytterliga svårigheter visar sig eftersom skolans organisation är, för att nå måluppfyllelse, direkt beroende av de arbetsplatser som kan tillhandahålla APL-platser för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Arbetsplatsförlagt lärande
praktik
organisationer
arbetssätt
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/16796 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics