Kunskap - leder det till attitydförändringar? En litteraturstudie om vårdpersonalens kunskap om och attityder till HIV-positiva homosexuella

DSpace Repository

Kunskap - leder det till attitydförändringar? En litteraturstudie om vårdpersonalens kunskap om och attityder till HIV-positiva homosexuella

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskap - leder det till attitydförändringar? En litteraturstudie om vårdpersonalens kunskap om och attityder till HIV-positiva homosexuella
Author Jacobson, Helena ; Pontarp, Marlene
Date 2005
English abstract
Today hiv/aids is a continounessly growing epidemic around the world. For a long time homosexuality has been associated with the disease which probably has contributed to prejudice and negative attitudes towards this already vulnerable minority. The purpose of this degree project was through a systematic literature review examine health care personnel´s knowledge about and attitudes towards hiv-positive homosexuals. Another purpose was to examine if the were any differences in attitudes between the different categories of health care personnel wich includes all health care personnel´s and nursing- and assistant nursing students. The most important findings were that the general attitudes towards hiv-positive homosexuals were mostly postive and that the negative attitudes towards hiv/aids and homosexuality were characterized by lack of knowledge and of experience. Likewise the fear of being infected can be seen as a consequence of a lacking knowledge which may contribute to the unwillingness to care for hiv-positive patients. The assistant nursing students were shown to be the category of health care personnel´s who had least positive attitudes and most fear. It is important with an equal treatment within the health care system and for everyone regardless of diagnosis and sexual orientation to feel safe and respected. The clinical implications from these findings may perhaps be that education and an increased knowledge seems to be needed to alter attitudes towards this group of patients.
Swedish abstract
Hiv/aids är i dagsläget en ökande epidemi som drabbar hela världen. Homosexualitet har länge förknippats med sjukdomen vilket med stor sannolikhet bidragit till fördomar och negativa attityder till denna redan utsatta minoritet. Syftet med examensarbetet var att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vårdpersonalens kunskaper om och attityder till hiv-positiva homosexuella. Ytterligare ett syfte var att undersöka om attityder kunde skiljas åt beroende på kategorier av vårdpersonal vilket avser all personal inom vården samt sjuksköterske- och undersköterskestuderande. De viktigaste resultaten som framkom i studien var att de generella attityderna till hiv-positiva homosexuella övervägande var positiva och att de negativa attityderna till hiv/aids och homosexualitet ter sig kunna bero på en bristande kunskap och erfarenhet. Likaså kan rädsla för att bli smittad ses som ett resultat av bristande kunskap och som även bidrar till minskad vilja att vårda de hiv-positiva patienterna. Av de olika kategorierna av vårdpersonal visade undersköterskestudenterna minst positiva attityder och mest rädsla. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt med ett jämlikt bemötande och att alla oavsett diagnos eller sexuell läggning känner sig trygga och blir respekterade för den de är. De kliniska implikationerna som torde kunna dras av dessa resultat torde kunna vara att utbildning och ökad kunskap är den grundläggande faktorn för ett kvalitativt bemötande och attitydförändring.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Homosexualitet
hiv/aids
vårdpersonal
attityder
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1680 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics