Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen

DSpace Repository

Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Neoliberalismens inflytande på den svenska utbildningspolitiska diskursen
Author Smith, Alexander
Date 2014
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker jag hur och i vilken utsträckning den svenska utbildningspolitiska diskursen i riksdagen präglas av neoliberalismen åren 2008-2012. Neoliberalismen konceputaliseras utifrån den franska sociologen Pierre Bourdieus begrepp doxa och hans teorier om neoliberalismen som en doxa samt tidigare forskning om neoliberalismen. Det materialet som undersöks för att analysera den svenska utbildningspolitiska diskursen är utbildningsposten i de årliga budgetdebatterna åren 2008, 2010 och 2012. För att ordna analysen av materialet använder jag mig av diskursanalysen som metod; i analysen undersöks specifikt två diskurser som dominerar i det undersöka materialet. Dels diskursen om kunskapsmätningar, där PISA-undersökningen dominerar, samt diskursen om skolans ökade segregering. Resultatet av analysen visar att den svenska utbildningspolitiska diskursen starkt präglas av den neoliberala doxan i båda undersökta diskurser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject neoliberalism
Bourdieu
diskursanalys
doxa
riksdagen
politik
budgetdebatt
PISA
skolsegregering
Handle http://hdl.handle.net/2043/16835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics