Att välja det Estetiska programmet - En kvantitativ studie av sociala faktorer som påverkat elever att studera det Estetiska programmet Bild och Form

DSpace Repository

Att välja det Estetiska programmet - En kvantitativ studie av sociala faktorer som påverkat elever att studera det Estetiska programmet Bild och Form

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att välja det Estetiska programmet - En kvantitativ studie av sociala faktorer som påverkat elever att studera det Estetiska programmet Bild och Form
Author Özberk, Ezgi
Date 2013
Swedish abstract
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar elever som väljer att studera Estetiska programmet Bild och Form på gymnasiet. Genom en kvantitativ metod har en enkätundersökning genomförts vilket har kompletterats av offentlig statistik från Skolverket. Enkäten har delats ut till två klasser som studerar utbildningen Estetiska programmet med inriktning Bild och Form på en kommunal gymnasieskola. Genom att utforma en omfattande enkät har även elevers sociala bakgrund samt framtidsplaner inkluderats i undersökningen. Resultatet visar att elevernas subjektiva upplevelser av faktorer som inverkar i valet främst är deras fritidsintressen, utbildningens utbud av praktiska kurser samt att utbildningen är högskoleförberedande. De sociala faktorer som inte har varit särskilt betydande för valet av utbildning menar eleverna vara lärarnas- och föräldrarnas rekommendationer samt vänners val av utbildning. Vidare kan man utläsa att elever med föräldrar med en högre utbildningsnivå finns överrepresenterade i utbildningen och att utbildningen domineras av kvinnor. Genom att studera sociala mönster som grund till utbildningsval anser jag att man medvetandegör lärarens roll i skolan som till viss del kan bidra med att motverka de skilda utbildningsval som görs beroende på elevers skilda förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Social bakgrund
Gymnasieval
Estetiska programmet
Sociala faktorers påverkan i utbildningsval
Bild och form
Handle http://hdl.handle.net/2043/16849 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics