Föräldrars upplevelser av samarbetet med förskolan

DSpace Repository

Föräldrars upplevelser av samarbetet med förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars upplevelser av samarbetet med förskolan
Author Terzic, Erna ; Väisänen, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Erna Terzic och Anna Väisänen (2013). Föräldrars upplevelser av föräldrasamarbetet i förskolan. Parents´ perceptions of the collaboration whit preschool. Malmö: Lärande och samhälle. Syftet med denna undersökning är att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar upplever samarbetet med förskolan. Arbetet utgår från följande frågor: Vilka erfarenheter har föräldrarna av samarbetet med förskolan? Vad uttrycks som viktigt/centralt för ett fungerade samarbete? Hur ser föräldrarna på möjligheten till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet? För att få svar på våra frågor har vi gjort kvalitativa intervjuer med elva småbarnsföräldrar från Malmö. Ett gott samarbete är en förutsättning för att barnen ska trivas och utvecklas i förskolan. För att inte förskolan och hemmet ska bli två åtskilda värdar för barnet måste familjen och förskolan informera varandra om barnets situation. Barnen kommer till förskolan med en rad upplevelser och erfarenheter och lämnar förskolan med nya upptäckter och erfarenheter. För att de vuxna i barnens liv skall kunna förstå barnet och fungera som ett stöd behöver familjen och förskolan ha god kontakt. Särskilt viktigt är det i arbetet med de minsta barnen i förskolan som inte kan uttrycka sig verbalt. Studien visar att föräldrarna upplever att de inte får tillräckligt med information om hur barnets vardag på förskolan har varit. Föräldrarna får inte alltid reda på om barnet har varit inblandad i konflikter. Föräldrarna värdesätter ärlighet och vill kunna ha en dialog med förskolan om allt rörande barnet. Föräldrarna har ett begränsat inflytande. Pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att komma med synpunkter och förslag på verksamhetsplanen men samtidigt vågar man inte eller har inte möjlighet att pröva nya arbetssätt. Föräldrarna uttrycker att läroplanen, förskolans budget och rutiner sätter gränser för föräldrarnas möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förskolan
Föräldrar
Inflytande
Pedagoger
Samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/16871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics