Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i sitt barns skolgång

DSpace Repository

Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i sitt barns skolgång

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i sitt barns skolgång
Author Levin, Emma ; Briger, Julia
Date 2014
Swedish abstract
Briger, Julia & Levin, Emma (2013). Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i sitt barns skolgång. Malmö Högskola. Syftet med undersökningen är att med hjälp av en enkätundersökning ta reda på om vårdnadshavarna känner att de är delaktiga och har inflytande i sitt barns skolgång. Detta har vi valt att undersöka genom ett föräldraperspektiv för att försöka skapa en förståelse för hur relationen mellan hem och skola fungerar. De frågor som själva undersökningen utgått ifrån är: • Upplever föräldrar att de är delaktiga i och har inflytande över sina barns skolgång? • Hur bör relationen mellan hem och skola se ut från ett föräldraperspektiv? • Vad karaktäriserar en aktiv och välfungerande relation mellan hem och skola enligt föräldrarna? Tillvägagångssättet för vår undersökning är ett utskick av enkäter till 93 hushåll, vars barn går på en skola i Skåne. I vårt kapitel litteraturgenomgång skriver vi om vad den tidigare forskningen säger och om det i barnets värld är positivt och önskvärt med samverkan mellan de vuxna i hemmet och i skolan. I vår slutsats ser vi att vårdnadshavarnas möte med skolan är god och att personalen bemöter vårdnadshavarna i den mån de kan. Vi ser också att det går att utläsa om att vårdnadshavarna förväntar sig att få vara delaktiga och att de känner att de har inflytande i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Inflytande
Delaktighet
Vårdnadshavare
Enkät
Handle http://hdl.handle.net/2043/16872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics