Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

DSpace Repository

Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Magisteruppsats, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan
Author Björkman, Annika
Date 2014
Swedish abstract
Björkman, Annika. (2013) Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan; Preschool teachers and parents opinion on the induction of adopted children in preschool. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Handledare: Lisbeth Amhag Examinator: Magnus Erlandsson Syftet var att belysa vilka konsekvenser fyra förskollärares erfarenheter och förhållningssätt fick vid inskolningen av adopterade barn i förskolan. I undersökningen belyses även på vilka sätt, kunskap och erfarenheter om adopterade barns bakgrund, användes av förskollärare vid inskolningen samt på vilka sätt tre adoptivföräldrars erfarenheter och kunskap om sitt barn och dess bakgrund togs tillvara. Metoder som användes i undersökningen var intervjuer och berättelser. Resultatet utifrån Bowblys anknytningsteori och Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell visade att fem teman (ord som förekom frekvent i intervjusvaren) dominerade. Trygghet och kunskap hos förskollärarna och förberedelser, inskolningspedagog/anknytningspedagog och inskolning hos adoptivföräldrarna, som även inkluderade adoptivföräldrarnas råd till de som möter adopterade barn och deras familjer. Det som framträdde bland förskollärarna var att genom åren hade deras erfarenhet och kunskap ökat vilket underlättade deras mottagande av adopterade barn. De hade förstått vikten av att känna till så mycket som möjligt om barnet och dess bakgrund genom sin erfarenhet och kunskap då de tagit emot flertalet adopterade barn genom årens lopp. Det som framträdde bland adoptivföräldrarna var att en god förberedelse, exempelvis besök på öppen förskola, underlättade för det adopterade barnet att börja förskola men även hur barnhemmet i hemlandet hade lagt grunden till en trygghet hos barnet. Som gemensamt resultat framträdde gällande att bli lämnad kunde både förskollärarna och adoptivföräldrarna se en vinst i att det adopterade barnet före förskolestart hade knutit kontakt till någon annan nära person genom att föräldrarna hade använt sig av barnvakt i hemmet. Barnet hade i och med detta förstått att mamma och pappa kommer tillbaka och denna erfarenhet kunde användas på förskolan då föräldrarna skulle lämna sitt barn där. Nyckelord: adoption, barn, förskola, inskolning, trygghet, anknytning, kunskap, separation, bakgrund, specialpedagogik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Adoption
Barn
Förskola
Inskolning
Trygghet
Anknytning
Kunskap
Separation
Bakgrund
Specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics