Samtalets betydelse för organisatoriskt lärande

DSpace Repository

Samtalets betydelse för organisatoriskt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Samtalets betydelse för organisatoriskt lärande
Author Ulmert, Petter
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Petter Ulmert (2013), Samtalets betydelse för organisatoriskt lärande (Significance of conversation for organizational learning), Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola. Problemområde Detta arbete handlar om hur kunskap och lärande uppstår i samtal. Jag har undersökt hur anställda uppfattar denna process och hur de tänker kring en organisations förståelse för fenomenet som sådant. Informanterna har fått diskutera hur och när samtal blir lärande, reflektera över sina erfarenheter och i fokusgruppen ta del av andras. På så sätt kan man säga att arbetet i sig självt bidrar till det kunskapande och lärande som jag är ute efter att skapa en större förståelse för. Syfte Studien syftar till att skapa en tydligare bild av hur organisatoriskt lärande och kunskap genereras i samtal. Mina preciserade frågeställningar är; Vilka faktorer inverkar på samtalets förmåga att bli lärande? Hur påverkas lärande samtal av interaktion deltagarna emellan? Hur uppfattar anställda i olika organisationer möjligheter till lärande samtal? Metod och teori Jag har använt ostrukturerad fokusgrupp för insamling av empiri. Studien har en kvalitativ ansats då jag är ute efter det unika för att sedan skapa förståelse på ett bredare plan genom att jämföra min empiri med såväl generell kunskap som andra specifika studier (Stukát, 2005). Som teoretisk förankring använder jag mig av systemteori, domänteori och teorier om organisatoriskt lärande vilka kan härledas till bland andra Senge (1990) samt Argyris och Schön (1978). Jag använder mig av litteratur och tidigare forskning för att förtydliga och förklara begrepp samt för att tydliggöra mitt forskningsområde. Informanterna har fått diskutera ämnet utifrån sina egna erfarenheter och min roll som moderator har varit att sätta agendan och samtalsämnet för fokusgruppen. Konklusion Studien visar att anställda betraktar samtal som en förutsättning för lärande på ett individuellt såväl som ett organisatoriskt plan. Studien visar även att positioner vi tar i samtalet påverkar om samtalet blir lärande eller inte. Samtalet blir lärande då vi rör oss mot en nyfiken och undersökande position och inte stannar i en säker eller värderande position. Här finns en stor samstämmighet med forskning inom organisatoriskt lärande och systemteori (Aggestam, 2008; Braaf 2000; Senge, 1990). Det jag upptäcker i detta arbete är att deltagarna under samtalets gång blir medvetna om hur viktigt de tycker tillfällen till reflektion och samtal är. Samtliga menar att de vill fortsätta en liknande dialog även i framtiden för att fånga upp genererad kunskap och säkerställa ett fortsatt lärande. Det framkommer även ett ifrågasättande av lärande organisation som begrepp och deltagarna menar att det individuella lärandet är tydligt men det organisatoriska otydligt. Hur detta skall tolkas kan diskuteras då det kan handla om en process där deltagarna själva behöver mer kunskap och betyder nödvändigtvis inte att begreppet lärande organisation skall skrotas. Kunskapsbidrag Resultatet kan användas för att förstå hur man som specialpedagog eller ledare främjar lärandet i en organisation och därmed utvecklar verksamheten. Mitt kunskapsbidrag till området är att studien beskriver hur professionella uppfattar kunskapande och lärande som process. I min genomgång av tidigare forskning på området och av skolans styrdokument ser jag en brist på empiriska undersökningar av hur lärandet i organisationer fungerar i praktiken. Att den lärande organisationen rekommenderas och att dialogen är en grundläggande faktor för lärandet verkar alla överens om, men det finns få beskrivningar av hur professionella upplever och förstår denna process i sitt arbete. Slutsats Lärande samtal är en grundläggande förutsättning för lärande både på det individuella och kollektiva planet. Genom ökad förståelse för hur samtal blir lärande kan man som specialpedagog bidra till utveckling av en lärande organisation. Nyckelord: Domänteori, kommunikation, lärande organisation, lärande samtal, specialpedagogik, systemteori.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Domänteori
Kommunikation
Lärande organisation
lärande samtal
specialpedagogik
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/16888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics