MÄNS UPPLEVELSER AV EREKTIL DYSFUNKTION EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI

DSpace Repository

MÄNS UPPLEVELSER AV EREKTIL DYSFUNKTION EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI

Details

Files for download
Icon
MÄNS UPPLEVELSER ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MÄNS UPPLEVELSER AV EREKTIL DYSFUNKTION EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI
Author Hassel, Ellinor ; Hansson, Kornelia
Date 2014
English abstract
Background: The most common malignant disease in men is prostate cancer, while prostate cancer usually affects older men, the proportion of elderly in the population increases which has resulted in an increased incidence. The most common treatment for curing prostate cancer is surgery when the prostate gland, vas deferens and seminal vesicles surgically are removed, a radical prostatectomy. The most significant complication after this procedure is impotence. How impotence after radical prostatectomy is experienced is largely dependent on the nurse's role in caring. Objective: To describe what previous studies have shown about men's experiences of erectile dysfunction and its impact on sexuality and quality of life after radical prostatectomy. Method: Literature review of descriptive design. Database searches were made in PubMed, CINAHL and Psycinfo where literature study's keywords were adapted as MeSH terms, CINAHL-headings or keywords in various combinations. Articles included were published after year 2000 and were available in full text. Database searches in combination with reference tracking resulted in 42 articles examined more closely and 11 were chosen for the results. Result: Through analysis four distinct themes presented: reduced masculinity, impact on the intimate relationship, the experience in the diagnosis clearance and decreased sexual ability. After prostatectomy reduced masculinity were experienced because of decreased sexual ability, resulting in decreased quality of life. Erectile function was often absent or small. If erectile function was perceived as very bad it had a negative impact on these men's quality of life postoperatively. The intimate relationship with a partner was significantly affected post-operatively. At the time of diagnosis survival was the highest priority and long-term consequences were not a priority, making the choice between death and impotence was easy. Conclusion: Patients need more information preoperatively to talk about the subject of sexuality postoperatively. For this to be possible, nurses need to provide information preoperatively and give support and safety postoperatively.
Swedish abstract
Bakgrund: Den vanligaste tumörsjukdomen hos män är prostatacancer, samtidigt som prostatacancer oftast drabbar äldre män ökar andelen äldre i befolkningen vilket har medfört en ökad incidens. Den vanligaste behandlingen för att bota prostatacancer är operation då prostatakörtel, sädesledare och sädesblåsor opereras bort, radikal prostatektomi. Den mest betydande komplikationen efter detta ingrepp är impotens. Hur impotens efter radikal prostatektomi upplevs är till stor del beroende av sjuksköterskans roll i omvårdnaden. Syfte: Att beskriva vad tidigare studier visat om mäns upplevelser av erektil dysfunktion och dess påverkan på sexualliv och livskvalitet efter genomgången radikal prostatektomi. Metod: Deskriptiv litteraturstudie. Databassökningar gjordes i PubMed, CINAHL samt Psycinfo där litteraturstudiens nyckelord anpassades som MeSH-termer, CINAHL-headings eller sökord i olika kombinationer. Artiklar som inkluderades var publicerade efter år 2000 samt fanns tillgängliga i fulltext. Databassökningar tillsammans med reference tracking resulterade i 42 artiklar som granskades närmre varav 11 valdes ut till resultatdelen och kvalitetsgranskades. Resultat: Under artikelgranskning framkom fyra tydliga teman; minskad manlighet, påverkan på den intima relationen, upplevelsen vid diagnosbesked och minskad sexuell förmåga. Efter prostatektomi upplevdes minskad manlighet på grund av minskad sexuell förmåga, detta resulterade i sänkt livskvalitet. Den erektila förmågan var postoperativt i många fall frånvarande eller liten. Om den erektila förmågan upplevdes som mycket dålig påverkade detta männens livskvalitet negativt efter operation. Även den intima relationen till en partner påverkades i hög grad postoperativt. Vid diagnosbeskedet sågs överlevnad som högsta prioritet och långsiktiga konsekvenser prioriterades inte, vilket gjorde valet mellan död och impotens enkelt. Slutsats: Patienter behöver mer information preoperativt för att kunna lyfta upp ämnet kring sexualitet postoperativt. För att detta ska bli möjligt behöver sjuksköterskan ge information preoperativt samt stöd och trygghet postoperativt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject erektil dysfunktion
livskvalitet
prostatektomi
sexualitet
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/16898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics