På vilket sätt påverkar lärarens ledarstil elevers inflytande i undervisningen?

DSpace Repository

På vilket sätt påverkar lärarens ledarstil elevers inflytande i undervisningen?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nylèn, Mia
dc.contributor.author Åkesson, Mathilda
dc.date.accessioned 2014-02-17T13:34:49Z
dc.date.available 2014-02-17T13:34:49Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16900
dc.description Syftet med denna studie var att genom en kvantitativ metod undersöka hur begreppet elevinflytande definieras och undersöka om olika ledarstilar hos lärarna kan påverka elevers möjlighet till inflytande i undervisningen. Dessa aspekter har studerats mer ingående i ämnet idrott och hälsa och jämförts med tre andra utvalda skolämne. Frågeställningarna är: Vad är elevinflytande? Hur ser elevinflytande ut i idrott och hälsa jämfört med andra ämnen i skolan? Påverkar olika lärarstilar elevernas rätt till inflytande? Undersökningen gjordes på två högstadieskolor på två olika orter i Skåne. För att tolka resultatet användes tidigare forskning och en ledarskapsteori. För att kunna svara på frågeställningarna användes enkät som metod och denna besvarades av 120 elever i årskurs 7-9. Resultatet av studien visar att eleverna till stor del vill påverka sin undervisning men att de inte får göra det i den utsträckning de vill i något ämne. Störst frihet verkar de ha i ämnena idrott och hälsa och bild. Studien visar också på att kommunikationen mellan lärare och elever när det gäller elevinflytande och demokrati verkar bristande. Lärarrollen och förmågan att anpassa sig som ledare efter gruppen man undervisar framstår som viktig när det gäller elevernas möjlighet att delta i planeringen av sin utbildning. Vidare framgår det av undersökningen att eleverna i idrott och hälsa inte får vara med och påverka undervisningen i den mån de vill. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study was to use a quantitative method to examine how the different leadership styles of teachers can affect how students' influence the content of the education. These aspects have been studied in more detail in physical education and compared with three other selected school subjects. The questions are: What is the definition of “students influence in the education”? How does this differ between the physical education and health compared to other subject in school? Affects different teaching styles students' right to influence? The study was conducted at two secondary schools in two different locations in Scania, southern Sweden. To interpret the results was earlier research and leadership theory used. In order to achieve the object was survey methodology used, which was answered by 120 students in grades 7-9. The results of the study shows that most students want to affect the content of the education but hasn´t got the chance to do so as much as they would like in any subject. They seems to have most possibilities for this in the subjects of physical education and art. The study also shows that the communication between teachers and students in terms of student participation and democracy seems to lack. The teacher's role and the ability to adapt as a leader for the group to teach emerges as important for students' chance to participate in the planning of their education. Furthermore, the investigation shows that the students in physical education may not be able to influence the content of the education as far as they want. en_US
dc.format.extent 55 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Elevinflytande sv_SE
dc.subject Idrott och Hälsa sv_SE
dc.subject Ledarskap sv_SE
dc.subject Påverkan sv_SE
dc.title På vilket sätt påverkar lärarens ledarstil elevers inflytande i undervisningen? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics