ATT LEVA MED KOL – PATIENTENS UPPLEVELSER

DSpace Repository

ATT LEVA MED KOL – PATIENTENS UPPLEVELSER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ATT LEVA MED KOL – PATIENTENS UPPLEVELSER
Author Holmberg, Linda ; Karsten, Therese
Date 2014
English abstract
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common disease that affects the body both physically and emotionally. According to the World Health Organization it is estimated that the disease will increase in number and become the third largest cause of death in 2030. Aim: The aim of this literature review was to elucidate patients' experiences of living with COPD through the question of issue; how it is perceived emotionally by living with COPD. Method: A literature review consisting of ten qualitative articles through database search in CINAHL, Medline and PubMed. Results: There emerged a range of emotions in relation to different experiences. Four main categories were identified: experiences of physical limitations, experiences of living with oxygen therapy, experiences of reduced independence and significance of social relationships. The first category was divided into a subcategory that was experiences of living with dyspnoea. Conclusion: Living with COPD can be experienced with varying emotions. It is important when caring for these patients to have an understanding of their experiences.
Swedish abstract
Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom, som påverkar kroppen både fysiskt och emotionellt. Enligt världshälsoorganisationen beräknas sjukdomen öka och bli den tredje största dödsorsaken år 2030. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med KOL genom frågeställningen; hur upplevs det emotionellt av att leva med KOL. Metod: En litteraturstudie bestående av tio kvalitativa artiklar genom databassökning i CINAHL, Medline och PubMed. Resultat: Det framkom en rad olika känslor i relation till olika upplevelser. Fyra huvudkategorier identifierades till: upplevelser av fysiska begränsningar, upplevelser av att leva med syrgas, upplevelser av minskad självständighet och betydelsen av sociala relationer. Den första kategorin delades in i en underkategori som var upplevelser av att leva med dyspné. Slutsats: Att leva med KOL kan upplevas med varierande emotioner. Det är viktigt vid omvårdnad av dessa patienter att ha en förståelse för deras upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject COPD
emotional
experiences
independence
oxygen therapy
physical limitations
social
Handle http://hdl.handle.net/2043/16903 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics