Oj, jag stack mig! En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada.

DSpace Repository

Oj, jag stack mig! En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Oj, jag stack mig! En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada.
Author Carlsson, Camilla ; Thomsen, Niklas
Date 2005
English abstract
The job as a nurse contains tasks that mean a risk of exposure to blood from patients and through that a risk of blood-borne diseases. The purpose of the study was to examine in what way a nurse is affected after he/she met with a needlestick injury and also what kind of support he/she gets after a needle stick injury. The approach of the study was to use the analytic induction method. Data was col-lected by eight individual interviews, with nurses who had met with a needlestick injury. The method of analysis used was inspired by Dahlberg’s (1997) three steps of analysis, whole – parts – whole, and it resulted in four main categories: physi-cal influence, psychological influence, social influence and support. The result shows that anxiety experienced after a needlestick injury is mostly dependent on what kind of patient the cannula has been in contact with. Though independent of what kind of patient the cannula has been in contact with the following work of the nurse was affected. The support the nurse received from colleagues and man-agement after the needlestick injury was experienced by all the nurses as suffi-cient and individually adjusted.
Swedish abstract
Yrket som sjuksköterska innehåller arbetsuppgifter som innebär en risk att komma i kontakt med patienters blod och därmed en risk för blodsmitta. Syftet med före-liggande studie var att undersöka på vilket sätt sjuksköterskan påverkas efter att han/hon råka ut för en stickskada, samt vilket stöd han/hon får efter en stickskada. Studien hade som ansats att tillämpa analytisk induktiv metod. Datainsamlingen gjordes med hjälp av åtta individuella intervjuer, med sjuksköterskor som råkat ut för en stickskada. Den analysmetod som tillämpades var inspirerad av Dahlbergs (1997) tre analysfaser, helhet, delar, helhet och frambringade fyra huvudkategori-er: psykisk påverkan, social påverkan, fysisk påverkan och stöd. Resultatet visade att den oro som upplevs efter en stickskada till stor del beror på vilken typ av pati-ent kanylen varit i kontakt med. Emellertid påverkades sjuksköterskans fortsatta arbete efter stickskadan oberoende av vilken typ av patient kanylen varit i kontakt med. Det stöd som sjuksköterskan fick från sina kollegor och arbetsledning efter stickskadan upplevdes av samtliga informanter som tillräckligt och individuellt anpassat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject blodsmitta
oren kanyl
oro
påverkan
sjuksköterska
stickskada
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1692 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics