Betyg i grundsärskolan belyst ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Betyg i grundsärskolan belyst ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betyg i grundsärskolan belyst ur ett elevperspektiv
Author Uddling, Christin
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Uddling, Christin (2013). Betyg i grundsärskolan belyst ur ett elevperspektiv (Grades in special schools from a student perspective). Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, Institution: Skolutveckling och ledarskap, Fakultet: Lärande och samhälle, Malmö högskola Nyckelord: betyg, bedömning, grundsärskolan, kunskap, lärande, utvecklingsstörning. Problemområde: Bedömning och betygsättning i grundsärskolan är ett relativt outfors-kat område och den forskning som har gjorts har i liten utsträckning fokuserat på det pedagogiska arbetet (Berthén, 2007). I stället har utmaningen med integrering samt särskoleelevers samspel med varandra studerats (ibid.). Det finns forskningsrapporter och examensarbeten som belyser bedömning och betygsättning i grundsärskolan och grundskolan, men dessa är belysta ur pedagogernas perspektiv. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever i grundsärskolan upplever betyg och vilken betydelse betygen har, belyst ur elevernas perspektiv. Metod: I studien har jag utgått från ett kvalitativt perspektiv. Jag intervjuade sex elever som jag har varit lärare för när de gick på högstadiet i grundsärskolan. De har fått betyg i grundsärskolan och jag ville undersöka hur de upplevde betygen. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer. Jag ville förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. Resultat med analys: Enligt resultaten i undersökningen handlar bedömning om att stötta och underlätta för eleverna i deras lärande. Eleverna i undersökningen ansåg att betyg kunde sporra dem och att de då kunde prestera bättre. Samtidigt tyder resultaten på att eleverna var rädda för att misslyckas och därför kunde betyg och bedömning inverka negativt på eleven. Konklusion: Som speciallärare gäller det att skapa miljöer där eleverna kan känna del-aktighet. Eleverna i min undersökning ville få betyg som alla andra och vara en del av helheten. Betyg i grundsärskolan är enligt intervjupersonerna både positivt och negativt. De upplevde att de blev positivt sporrade av betygen och det negativa var att de upplevde utanförskap då de inte fick betyg på samma villkor som andra. Det är viktigt att det finns tydliga syften och mål för eleven och resultaten av denna studie kan ha betydelse för professionen som speciallärare i grundsärskolan, eftersom målet är att stötta eleven och få dem att känna samhörighet i skolan. Implementering: Speciallärare i grundsärskolan strävar efter att ha en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. Detta kan uppnås genom inkludering, likvär-dighet, jämlikhet och delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject betyg
bedömning
grundsärskolan
kunskap
lärande
utvecklingsstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics