Ledarstilar - en studie om ledarstilarnas betydelse i undervisning

DSpace Repository

Ledarstilar - en studie om ledarstilarnas betydelse i undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ledarstilar - en studie om ledarstilarnas betydelse i undervisning
Author Ridell, Malin ; Lindblom, Pamela
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Inom läraryrket ställs det väldigt höga krav på pedagogerna, både socialt och yrkesmässigt. Uppgifterna och kraven som ställs på pedagogerna är både fler och annorlunda idag mot vad de var tidigare. Pedagogernas roll idag är mer mångfacetterad. Pedagogerna ska inte bara ge eleverna fakta kunskaper utan även vara förebilder i det sociala samspelet med andra. Pedagogerna behöver således ha en förståelse för de olika ledarstilarna. Detta för att kunna anpassa sin ledarstil efter olika situationer och elevers behov. Med hjälp av detta examensarbete vill vi visa hur viktig pedagogens ledarstil är för klassrumsklimatet. En pedagog kan, med hjälp av sin ledarstil, förändra klassrumsklimatet i såväl positiv som i negativ riktning. Våra frågeställningar är följande: 1. Vilka ledarstilar möter en klass under en vecka? 2. Förändrar pedagoger sin ledarstil allt eftersom gruppen förändras? För att få svar på dessa två frågeställningar använde vi oss av en observationsmetod. Vi observerade en klass under en vecka och därefter analyserade vi varje genomförd observation. Våra analyser bygger på forskning kring ämnesområdet ”pedagogers ledarstil”. De ledarstilar som alla pedagoger har någon eller några influenser från är från de mest omskrivna ledarstilarna nämligen; den auktoritära, den demokratiska, den assisterande eller den överlåtande ledarstilen. Våra observationer samt analyser visade att den observerade klassen mötte alla de ovan nämnda ledarstilarna under en vecka samt att pedagoger kan förändra sin ledarstil om gruppen förändras. Våra observationer visade också att pedagogens ledarstil är av yttersta vikt för att få ett bra klassrumsklimat då en pedagog kan, med hjälp av situationsanpassad ledarstil, få ett bra klassrumsklimat. Samma pedagog kan också få ett sämre klassrumsklimat genom att inte reflektera över sin ledarstil. Det är med andra ord av yttersta vikt att pedagoger blir mer medvetna om sin ledarstil och vilken betydelse den har för klassrumsklimatet. Nyckelord: Förhållningssätt, klassrumsklimat, ledarskap, ledarstil samt observationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt, klassrumsklimat, ledarskap, ledarstil och observationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16940 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics