Lika barn leka bäst – hur vidareutbildningar skapar likformiga chefer

DSpace Repository

Lika barn leka bäst – hur vidareutbildningar skapar likformiga chefer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lika barn leka bäst – hur vidareutbildningar skapar likformiga chefer
Author Dorén, Gabriella ; Saalbach, Linn
Date 2013
Swedish abstract
Det finns en skillnad mellan ledarskap och chefskap, det senare kan ofta ses ur ett mer byråkratiskt perspektiv och är alltid en utsedd roll. Ledarskap däremot kan vara en informell roll där fokus kan ligga på att motivera och leda medarbetare. Dock är båda i starkt behov av varandra för att nå framgång. Den organisatoriska världen har under de senaste åren haft en stark press på sina chefer och ledare där höga krav på kompetens och kvalitet har bidragit till att yrkesrollerna hamnat under en stor press. Som ett resultat har en större efterfrågan av vidareutbildningar för chefer och ledare skapats. En känd vidareutbildning för just chefer och ledare är Executive Master of Business Administration, (EMBA). DiMaggio och Powell menar att trots att organisationer vill vara unika finns en stor dragning mot homogenitet i det organisatoriska samhället och förklarar detta i sin teori om institutionell isomorfism. Tidigare forskning har studerat det organisatoriska livet med institutionell teori, men inte kombinerat med vidareutbildningar ur ett fenomenologiskt perspektiv som är aktuellt för uppsatsen i fråga. Genom att titta på vidareutbildningen EMBA som exempel är syftet att undersöka vad vidareutbildningar inom chef- och ledarskap förmedlar utöver en kunskapsteoretisk bas. Samtidigt är syftet att få en djupare förståelse för hur och varför vidareutbildningar inom chef- och ledarskap genom deltagarna bidrar till mer lika organisationer. Uppsatsens metod bygger på kvalitativa intervjuer med nio deltagare som gått en svensk EMBA-utbildning och har positionen chef i arbetslivet. En fenomenologisk ansats har valts i undersökningen för att kunna förstå hur respondenterna har sett på sin utbildning och vad det bidragit till i deras roll som chef. Ansatsen har även valts för att göra det möjligt att studera ur både ett individ- och samhällsperspektiv om det finns fenomen som kan förklara hur vidareutbildningarna genom sina deltagare bidrar till likformiga organisationer. Fenomenet, som genom undersökningen upptäckts ur individens och samhällets perspektiv, är kontaktnäten. Kontaktnäten bidrar till ett fortsatt erfarenhetsutbyte deltagarna emellan även efter utbildningens slut. Det kan också fastställas genom empirin att värdet av EMBA är att få känna gemenskap med andra i liknande positioner och nätverken uppfyller chefernas sociala behov, som det kan finnas en avsaknad av i arbetslivet på grund av deras position. Resultatet av empirin samt teorin kan påvisa att vidareutbildningen EMBA bidrar till mer homogena chefer och i sin tur mer likformiga organisationer. Undersökningen kan inte generaliseras till en större population. Det hade därför varit intressant för vidare forskning att genomföra en större undersökning, för att se om alla vidareutbildningar bidrar till mer homogena chefer och varför utbildningarna inte främjar olikhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Institutionell isomorfism
EMBA
homogenitet
chefskap
ledarskap
kontaktnät
legitimitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics