Bristfällig munvård, en riskfaktor för pneumoni hos äldre vårdtagare - En litteraturstudie

DSpace Repository

Bristfällig munvård, en riskfaktor för pneumoni hos äldre vårdtagare - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bristfällig munvård, en riskfaktor för pneumoni hos äldre vårdtagare - En litteraturstudie
Author Lali Salihi, Bilqis ; Melin, Emma
Date 2014
English abstract
Background: Pneumonia is an infection of the lung tissue caused by bacteria, viruses, fungi or other microbes. Pneumonia is a common and costly disease that causes significant morbidity and mortality among the elderly population. The oral cavity long been suspected to be a source of microorganisms that cause pneumonia. Aim: The purpose of the study was that through an examination of the scientific literature to account for the link between poor oral hygiene and pneumonia in older care recipients and to investigate whether oral care can reduce the risk for the onset of pneumonia. Method: A literature review was based on 10 quantitative research studies. Literature searches were made in the databases CINAHL, Medline and PubMed. Results: The results revealed three central and essential main categories: Oral microorganisms that cause pneumonia, risk factors for pneumonia in cases of poor oral hygiene and professional oral care reduces the risk of pneumonia. Conclusion: Research studies demonstrated that oral microorganisms in the oral cavity related to poor oral hygiene is a likely source for the onset of pneumonia. Such as dental plaque, heavy plaque, disability and old age are the apparent risk factors that cause pneumonia. It also revealed that professional oral hygiene reduces the risk of pneumonia in elderly residents in need of assistance with their ADL.
Swedish abstract
Bakgrund: Pneumoni är en infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier, virus, svamp eller av andra mikrober. Pneumoni är en vanlig och kostsam sjukdom som orsakar en betydande sjuklighet och dödlighet bland den äldre befolkningen. Munhålan har länge misstänkts vara en källa för mikroorganismer som orsakar pneumoni. Syftet: Syftet med studien var att genom en granskning av vetenskaplig litteratur redogöra för sambandet mellan bristfällig munvård och pneumoni hos äldre vårdtagare samt att undersöka om munvård kan minska risken för uppkomsten av pneumoni. Metod: En litteraturstudie som grundar sig på 10 kvantitativa forskningsstudier. Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PubMed. Resultat: I resultatet framkom tre centrala och väsentliga huvudkategorier: Orala mikroorganismer som orsakar pneumoni, riskfaktorer för pneumoni vid bristfällig munvård och professionell munvård minskar risken för pneumoni. Slutsats: Forskningsstudier påvisade att orala mikroorganismer i munhålan relaterad till bristfällig munvård är en trolig källa för uppkomsten av pneumoni. Liksom tandplack, tungplack, funktionsnedsättning och hög ålder är de uppenbarliga riskfaktorer som orsakar pneumoni. Det även påvisades att professionell munvård minskar risken för pneumoni hos äldre vårdtagare som är i behov av hjälp med sin ADL.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Bristfällig munvård
Mikroorganismer
Pneumoni
Sjuksköterska
Äldre vårdtagare
Handle http://hdl.handle.net/2043/16964 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics