Makt i relation till elevers inflytande i undervisningen.

DSpace Repository

Makt i relation till elevers inflytande i undervisningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Makt i relation till elevers inflytande i undervisningen.
Author Brandt, Sara ; Christensson, Sofia
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en djupare insyn i hur elevinflytande tas tillvara på i undervisningen, samt belysa vad elevinflytande betyder för respondenterna. De frågeställningar som studien har utgått från har varit: Hur arbetar lärarna i studien för att ge eleverna mer inflytande och makt i undervisningen? Hur resonerar eleverna i studien om sitt inflytande och sin makt i undervisningen? För att utföra studien har vi tagit del av historisk bakgrund och litteratur som har varit relevant för vår undersökning. Vi har sett likheter mellan tidigare forskning och det som vi har sett i våra undersökningar. Forskningen har påvisat att elevinflytandet i undervisningen inte är speciellt starkt och att många elever skulle önska att de får ha mer inflytande i deras undervisning. Genom kvalitativa intervjuer med två lärare och tjugo elever har vi försökt att få en inblick i hur elevinflytandet ser ut i undervisningen, i den valda skolan. Materialet som vi har samlat in har sedan transkriberats och analyserats med utgångspunkt i våra frågeställningar. Resultatet i vår undersökning visar att de flesta elever är nöjda med det inflytande som de redan har. Lärarna i studien har som ambition att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen, men menar att de sociala konstruktionerna i klasserna, elevernas ålder och mognad samt tidsåtgången förhindrar lärarna att göra eleverna mer delaktiga.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject elevdemokrati
elevinflytande
lärares förhållningssätt
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics