Bidrar SOA till kvalitativa egenskaper och inom vilken aspekt av affärsnytta? - Bidrar SOA till affärsnytta?

DSpace Repository

Bidrar SOA till kvalitativa egenskaper och inom vilken aspekt av affärsnytta? - Bidrar SOA till affärsnytta?

Details

Files for download
Icon
Bidrar SOA till ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bidrar SOA till kvalitativa egenskaper och inom vilken aspekt av affärsnytta? - Bidrar SOA till affärsnytta?
Author Bikic, Mirel ; Pllana, Amir
Date 2013
English abstract
Business value is ambiguous and very hard to define, but it is something that all enterprises strive for. The thesis focuses on specific quality characteristics defined by ISO / IEC FDIS 25010:2010 chapter "Quality in use". The thesis aims to evaluate the qualitative attributes and to find out if SOA (Service Oriented Architecture) contributes to these and in what aspect of business value. To answer the question it was relevant to define Business Value, Qualitative value and SOA. Our results are based on four qualitative interviews from respondents who have participated in a successful SOA project and have knowledge about SOA and it’s connection to business value in various aspects. We see indications that SOA contributes to the selected qualitative characteristics based on the litterature and result. The result also indicates that SOA contributes to qualitative value and that it is the driving force behind the pursuit of business value.
Swedish abstract
Affärsnytta är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp, men det är något som alla verksamheter vill uppnå. Uppsatsen avgränsar sig till särskilda kvalitativa egenskaper som definieras av ISO/IEC FDIS 25010:2010 under kapitlet "Quality in use". Uppsatsen går ut på att utvärdera de kvalitativa egenskaperna och om SOA (Service Oriented Architecture) bidrar till dessa samt inom vilken aspekt av affärsnytta. För att svara på frågan var det relevant att utvärdera begreppen Affärsnytta och Kvalitativ nytta samt definiera SOA. Resultatet fick vi genom kvalitativa intervjuer från fyra respondenter som har deltagit i ett lyckat SOA projekt och har goda kunskaper inom SOA och dess koppling till affärsnytta inom olika aspekter. Utifrån litteraturen och resultatet ser vi indikationer på att SOA bidrar till de utvalda kvalitativa egenskaperna. Resultatet visar även indikationer på att SOA bidrar till kvalitativ nytta och att det är en drivande kraft för strävan av affärsnytta.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject SOA
Informationsarkitektur
Arkitektur
Affärsnytta
Kvalitativa egenskaper
Enterprise Architecture
Handle http://hdl.handle.net/2043/16967 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics