Övertemperatur i lågenergihus

DSpace Repository

Övertemperatur i lågenergihus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Övertemperatur i lågenergihus
Author Okal, Ahmad ; Kivioja, Ella
Date 2014
English abstract
Environmental impact is now a reality and will constantly provide energy-efficient products, and also buildings. Today, the house is built with a focus on efficient use of energy to reduce stress from a global environmental perspective. To reduce energy, construction sector has taken the responsibility and produced energy efficient buildings. Low-energy buildings is a classification which is made of energy-efficient houses built today . Different types of low energy building is passive-, zero-energy-, mini- and plusenergy buildings. The most common is passive house . Passive houses are airtight, well insulated and mechanically ventilated buildings that are heated mainly by solar energy through the windows and the internal energy such as household appliances and human activities. Low-energy houses are well insulated and sealed with large windows facing south to take advantage of solar heat in the winter . This raises the temperature during the summer months, which is what is to be studied in this thesis. This report examines the temperature in low-energy buildings and different solutions to the problem with over temperature. A structured interview with 16 users from Glumslövs passive house block and three qualitative interviews with developers has been implemented for work purposes. The focus of the study has been placed on the over temperature, main focus on the passive house blocks in Glumslöv. The aim is to get an overview of how users perceive the problem of over temperature, as well as studying the different solutions that are available today. And also to hear what the developers think about the problem and discuss the solutions. An analysis of the interviews shows that the temperature is a problem that has not yet been dealt with properly, in Glumslöv the problem noticed clearly. Although a number of solutions are available, these are not always optimal. The result shows that dissatisfaction among the interviewed users in the Glumslövs passive house block. The majority of those interviewed felt the over temperature in the summer months. Developers are aware of the problem of excessive heat in the low-energy buildings and recommends using solar shading systems which is optimal for the individual low-energy building depending on various factors such as orientation , design and the purpose of the use.
Swedish abstract
Miljöpåverkan idag är ett faktum och ständigt kommer energieffektivare produkter, även hus. Idag byggs hus med fokus på snål energianvändning för att minska påfrestningen ur ett globalt miljöperspektiv. För att minska energianvändningen har byggsektorn tagit ansvar och producerar energieffektiva hus. Lågenergihusen är en klassning som görs för de energieffektiva hus som byggs idag. Olika typer av lågenergihus är passivhus, nollenergihus, minienergihus och plusenergihus. Det mest förekommande är passivhus. Passivhus är lufttäta, välisolerade och mekaniskt ventilerade byggnader som värms upp av huvudsakligen solenergi som stålar in genom fönster och den interna energin så som hushållsapparater och mänskliga aktiviteter. Lågenergihusen är välisolerade och täta med stora fönster åt söder för att ta till vara solenergins värme på vinter. Detta ger upphov till övertemperatur på sommarhalvåret, vilket är vad som ska studeras i denna studie. I denna rapport undersöks övertemperatur i lågenergihus och olika lösningar till problemet. En strukturerad intervju med 16 brukare från Glumslövs passivhuskvarter och tre kvalitativa intervjuer med byggherrar har genomförts för arbetets syfte. Fokus i studien har lagts på övertemperatur, framförallt på de studerade passivhuskvarter i Glumslöv. Syftet är att få en överblick över hur brukarna upplever problemet med övertemperatur, samt att studera de olika lösningarna som finns till hands idag. Samt att höra vad byggherrar anser om problemet och dess lösningar. En analys av intervjuerna visar att övertemperatur är ett problem som ännu inte blivit behandlat ordentligt, i Glumslöv märktes problemet tydligt. Även att en rad lösningar finns tillgängliga, med dessa används inte alltid optimalt. Resultatet visar att missnöje finns bland de intervjuade brukarna i Glumslövs passivhusområde. Majoriteten av de intervjuade upplevde övertemperatur under sommarhalvåret. Byggherrar är medvetna om problemet med övertemperatur i lågenergihus och rekommenderar att man använder solavskärmingssystem som är optimalt för det enskilda lågenergihuset beroende på olika faktorer som orientering, utformning och användningens ändamål.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Övertemperatur
lågenergihus
passivhus
nollenergihus
plusenergihus
minienergihus
solavskärmning
temperatur
komfort
kravspecifikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics