Faktorer som påverkar elevers skolmotivation inom SO-ämnena i grundskolans senare år

DSpace Repository

Faktorer som påverkar elevers skolmotivation inom SO-ämnena i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer som påverkar elevers skolmotivation inom SO-ämnena i grundskolans senare år
Author Gagic, Adnan
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar att undersöka vad det är som gör att eleverna känner sig motiverade eller omotiverade och vilka faktorer som påverkar deras skolmotivation inom SO-ämnena i grundskolans senare år. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om motivation. För att uppnå studiens syfte har jag genomfört semistruktuerade kvalitativa intervjuer i en fokusgrupp av sex elever i årskurs 7-9. Intervjufrågorna grundas på studiens frågeställning: Vilka faktorer påverkar elevers skolmotivation inom SO-ämnena i grundskolans senare år? Svaret på frågeställning har sökts dels i litteratur dels i intervjuer med elever. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att eleverna i undersökningen i regel känner sig motiverade av olika faktorer som påverkar deras skolmotivation i SO-ämnena. Synpunkter som skicklig lärare, ämnet-intresse och verklighetsförankring,möjligheten till inflytande över undervisningen, skol-och socialmiljö, klasskamrater och föräldrar, betyg och andra belöningar är något som anses som avgörande för påverkan på elevers skolmotivation. Denna studie kan ses som grund för lärares kunskap om elevers motivation och ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Elevinflytande
engagerad lärare
inre motivation
kvalitativ intervju
skolmotivation
SO-ämnena
yttre motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16992 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics