Interaktioner i det inverterade klassrummet

DSpace Repository

Interaktioner i det inverterade klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interaktioner i det inverterade klassrummet
Author Stahre, Christoffer
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats har som syfte att undersöka om, och i så fall hur, matematiklärare upplever att interaktionen mellan dem och deras elever förändras då de övergår till att arbeta med det inverterade klassrummet som undervisningsmodell i grundskolans senare år och i gymnasiet. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturella, kvalitativa intervjuer med fem lärare. Utifrån tidigare litteratur kring denna undervisningsform, Deweys tankar kring det demokratiska klassrummet samt en sociokulturell syn på lärande, analyseras dessa fem lärares uppfattningar kring interaktioner i det inverterade klassrummet, möjligheter att skapa fler samtal i klassrummet, elevcentrerad undervisning och ett mer jämlikt och demokratiskt klassrum. Resultatet visar att tankarna kring vad denna undervisningsmodell kan bidra med är vitt skilda hos studiens informanter. Vissa ser modellen endast som ett sätt att organisera sin undervisning medan andra ser modellen som en möjlighet att påverka långtgående relationella maktstrukturer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Demokratiskt klassrum
Elevcentrering
Flipped classroom
Interaktion
Inverterat klassrum
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17000 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics