Röster som räknas

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Röster som räknas
Author Albertz Vigstrand, Helene ; Holmström, Therése
Date 2014
Swedish abstract
Vårt syfte med studien är att undersöka vad delaktighet och inflytande innebär för läraren i en årskurs ett, samt undersöka elevernas utrymme till att kunna påverka sin vardag i klassrummet. Vi är nyfikna på barnens perspektiv samt var, hur och i vilka situationer eleverna får delaktighet i klassrumsundervisningen. Men vi vill också få syn på hur lärare i skolan förhåller sig till elevernas delaktighet och inflytande. Lärarens förhållningssätt skapar möjligheter eller begränsar eleverna till reellt inflytande, därför har det betydelse att lärare i skolan utgår från barnens perspektiv. Som analysverktyg har vi använt oss av begreppen barnsyn, delaktighet, inflytande, barns perspektiv, barnperspektiv, inkludering, exkludering, funktionalisering, formalisering, motivation samt lärarens betydelse i klassrummet. Dessa begrepp har valts för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Studien är gjord i en grundskola där intervjuer och observationer har använts som metod. Vårt resultat visar att eleverna inte får utrymme till delaktighet och inflytande som de önskar i klassrummet. Eleverna ansåg själva att de fick bestämma mer på förskolan och upplevde också att det var roligare där än i skolan. Under skoltid vistas eleverna både i klassrummet och på fritidshemmet i halvklasser, eleverna menade att de gavs möjligheter att kunna påverka på ett annat sätt både när det gäller innehåll och utformning på fritidshemmet. Slutresultatet visade att elevernas förutsättningar till delaktighet och inflytande förutsätter att de vuxna inkluderar dem. Klassläraren utgick från ett barnperspektiv och menade att eleverna gavs utrymme till delaktighet och inflytande inom vissa begränsningar på grund av deras låga ålder.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Delaktighet
Elever
Inflytande
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/17001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics