ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys

DSpace Repository

ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys
Author Blom, Karin ; Guldåker, Nicklas ; Hallin, Per-Olof
Date 2013
Swedish abstract
Svenska kommuner har ansvar för samhällsviktiga uppgifter och verksamheter under normala förhållanden såväl som vid extraordinära händelser. Oavsett en situations omfattning måste en kommun klara av att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och tillgodose behovet av information och stöd. En kommun har ett geografiskt områdesansvar och ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Det är kommunens uppgift att identifiera och värdera risker, sårbarheter och kritiska beroenden inom sitt geografiska ansvarsområde (MSB245 s.29 f). Syftet med denna rapport och vägledning är att beskriva ett arbetssätt, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys (ORSA), för kommuner och andra aktörer som vill använda geografisk information och analys som stöd och utveckling av sitt RSA-arbete. RSA används här som ett samlingsbegrepp för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt annat krisberedskapsrelaterat arbete. ORSA anknyter till kommuners ansvar inom lagstiftningarna LEH och LSO.2 Vägledningen vänder sig både till kommuner som använder geografiska informationssystem (GIS) i sitt RSA-arbete eller planerar att göra det. Genom ORSA utförs analyser i samverkan för att komma fram till riskförebyggande åtgärder och förbättrad krishanteringsförmåga. Inom ORSA täcks de flesta risktyper in, allt från tekniska till sociala. De flesta av dessa risker kan positioneras på kartor och kombineras med andra lägesrelaterade objekt som måste skyddas eller anses vara samhällsviktiga, t.ex. befolkningsgrupper och sjukhus. Kombinationen av geografisk information skapar en visuell och analytisk utgångspunkt som spänner över aktörs- och förvaltningsgränser. Översvämning modellerat med GIS och illustrerat på kartor visar till exempel vilka skyddsvärda verksamheter som hotas. Utsläpp av farligt gods på en specifik plats på en karta visar vilka näraliggande vattentäkter som kan förorenas och miljöer som kan drabbas. Karterade koncentrationer av brott visar var brottsförebyggande åtgärder bör sättas in. Framställningen av ORSA har skett i projektform och som en samverkan mellan Malmö Högskola, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och kommunerna Klippan, Åstorp, Hässleholm och Perstorp. Pilotkommunerna har olika erfarenheter av att använda geografisk information och i synnerhet inom ramen för sina RSA-arbeten. Arbetsgången har varit att forskare från Malmö Högskola och Lunds Universitet har arbetat fram geografiska exempelanalyser inriktade mot olika teman som sedan presenterats och diskuterats i pilotkommunerna.
Publisher Länsstyrelsen i Skåne
ISBN 978-91-87423-30-7
Pages 85
Language swe (iso)
Subject Risk- och sårbarhetsanalys
Geografiska informationssystem
Kommun
Region
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17013 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics